Reflektioner om representation av romska queer och utmaningar inom vanliga HBTQ+-rörelser

Pride Stockholm 2023 Foto Britt-Inger Hedström Lundqvist

För några veckor sedan var det ett möte i Bukarest som Feminist Collective of Romani Gender Experts organiserade tillsammans med E-Romnja Roma feministiska organisation. Här kommer några reflektioner om Romani Queer-representation och utmaningar inom vanliga HBTQ+-rörelser. Paneldiskussionen fokuserade på representationen av romska queer-individer inom vanliga HBTQ+-rörelser och de utmaningar de står inför.

Redaktionen E-post: redaktionen@dikko.nu

De viktigaste punkterna som diskuterades:

Otillräcklig representation i Pride-evenemang och Queer-rörelse: Romnja Queer observerade och bristen på representation av romska Queer-individer i Pride-evenemang och Queer-rörelser i EU. Rörelsen har blivit övervägande vit, kapitalistisk och exklusiv, med lite utrymme för minoritetsröster.

Tokenisering och missbruk av intersektionalitet:

Begreppet intersektionalitet missbrukas ofta, särskilt med tokenisering. Minoritetsindivider, som Roma Queer, Romnja lesbisk och trans, är inbjudna till vissa evenemang under Pride men är inte helt en del av organisationen. Intersektionalitet tenderar att prioritera vissa identiteter framför andra och åsidosätta romska individers erfarenheter.

(Tokenisering är en process där känslig information ersätts med icke-känslig information. Inom betalindustrin används det för att skydda ett korts kontonummer (PAN) genom att byta ut det med en unik nummerkombination.)

Standardisering och stereotypisering:

Romani Queer-individer pressas till att följa standarder som fastställts av majoriteten. Dessa standarder inkluderar att tala på ett visst sätt, klä sig på ett speciellt sätt och undertrycka känslomässiga uttryck. Den vanliga rörelsen accepterar ofta bara de romer som är ”exceptionella” och ”annorlunda”, som vidmakthåller osynligheten för majoriteten, rasism, klassism och sexism.

Skapa separata utrymmen:

Några från Romnja föreslog behovet av en separat romsk queerrörelse. Detta skulle ge en säker och bemyndigande plattform för att uttrycka identiteter, eftersom den vanliga rörelsen inte representerar och inkluderar Romani Queer-upplevelser på ett adekvat sätt.

Ansvar för att skapa utrymmen:

Ansvaret ligger på majoriteten att skapa inkluderande utrymmen för romska queerindivider. Det romska samhället saknar resurser och den vanliga rörelsen måste ge det stöd som behövs för att skapa utrymmen där romska röster kan höras på ett autentiskt sätt.

Empowerment genom självrepresentation:

Att skapa sina egna utrymmen ger romska queer-individer kraft. Dessa utrymmen utmanar systemisk rasism, erbjuder helande och ökar medvetenheten om diskriminering som samhället möter.

Prioritering av intersektionalitet:

Inom den vanliga rörelsen prioriteras ofta vissa identiteter som etnicitet och färg mindre jämfört med sexuell läggning och könsidentitet. Detta förnekar de mångskiktade erfarenheterna av romska queerindivider.

Brist på framsteg:

Det har skett minimala framsteg i representationen och inkluderingen av romska queerindivider under åren. Sexism påverkar romska kvinnor ytterligare, vilket gör dem ännu mindre synliga inom rörelsen.

Sammanfattningsvis lyfte diskussionen fram det akuta behovet av genuin inkludering inom vanliga HBTQ+-rörelser. Romani Queer-individers erfarenheter måste erkännas, värderas och integreras i rörelsens struktur. Att skapa separata utrymmen, utmana stereotyper och förstärka romska röster är viktiga steg mot en mer mångsidig och rättvis HBTQ+-rörelse.

Tack för input, bidrag och inspiration! Alexandra, Antonella, Sandra, Valentina, Paola!
Opre Romnja Queer!

De nationella minoriteternas gå-grupp i Pride – ett bildreportage


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS