Regeringen tillför medel till arbetet mot rasism

Bild från kampanjen "Rasismen räknas"

Arbetet mot rasism, annan främlingsfientlighet och diskriminering förstärks. Regeringen avser att tillföra arbetet 20 miljoner kronor för år 2024 och 10 miljoner kronor för åren 2025 och 2026. Det innebär att cirka 48,5 miljoner kronor kommer att finnas tillgängligt för insatser nästa år.

Källa: regeringen.se

– Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Rasism, annan främlingsfientlighet och diskriminering är skadligt både för de enskilda som utsätts och för samhället som helhet. Det bidrar till polarisering och måste bekämpas med full kraft. Därför tillför vi nu mer medel för att motverka detta, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.  

Arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som beslutades 2016 har bland annat bidragit till mer kunskap om hur rasism och diskriminering fortsätter att utgöra en utmaning inom flera samhällsområden. Förstärkningen innebär att arbetet med att förebygga och motverka olika former av rasism och annan främlingsfientlighet fortsätter med hög ambitionsnivå. 

En viktig del av arbetet framöver handlar om att ta fram kunskap och skapa förutsättningar så att den används av berörda aktörer. En annan viktig del handlar om att utveckla strukturen för arbetet. Statskontorets analys av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott visar på att det finns behov av mer tydliga mål för arbetet samt bättre förutsättningar för myndigheterna att uppnå dessa för att arbetet ska kunna ge resultat. Regeringen kommer därför med utgångspunkt i Statskontorets analys att se över hur det fortsatta arbetet kan bli träffsäkert, utvärderingsbart och långsiktigt. 

Regeringen vill bland annat skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete och för ökad tydlighet vad gäller myndigheternas roll och förutsättningar att bidra i arbetet med att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Forum för levande historias arbete med att samordna, följa upp och bidra med kunskap på området kommer även fortsättningsvis att vara centralt.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Regeringen tar med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som beslutades 2016 ett samlat grepp om det viktiga arbete som utförs av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället inom dessa frågor. Ett stort antal insatser mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott har beslutats och pågår. Flera av insatserna genomförs inom ramen för den nationella planen.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS