Romer vill själva äga sin fråga och föra sin egen talan

DIKKO kollage

En debattartikel beskriver skribentens egna åsikterna i texten.

”Jag är glad att vi inte drar oss från att hantera känsliga ämnen och att vi gör det på ett respektfullt sätt där samhällets svagaste ges en röst.” skriver Göteborgspostens grävchef Hans Peterson Hammer i GP.

GP gläds över att ha gett de svaga en röst, men sanningen är den att de flesta romer inte delar denna bild som GP:s  journalister målar upp. Utan de upplever sig istället blivit överröstande och nedtystade. Romer vittnar idag om en ökad rädsla för media. De upplever att media målar upp en ensidig och förvrängd bild av sanningen. En sanning som uppenbart är skriven utifrån en mycket begränsad insyn och förståelse i hur Romers villkor faktiskt ser ut i samhället. Och trots att de flesta Romer som GP kontaktat har tackar nej till medverkan fortsätter de att ihärdigt att rasifiera utifrån sina begränsade källor. Något som medfört att vi Romer i det stora hela känner oss rädda och utdömda.

GP ger inte de allra svagaste en röst

GP ger inte de allra svagaste en röst, utan det är en osanning som tidningen far med, konstaterar flera Romska kvinnor som läst tidningens påstående. Ett faktum är att Romska män och kvinnor i flera år själva har fört sin egen talan. Det sker också ett aktivt arbete bland annat i form av utbildningar och föreläsningar. Där lyfter Romer själva upp hedersproblematik, jämställdhet, kvinnor och barns situation i Sverige. De påståenden tidningen kommer med visar att journalisterna antagligen inte har kännedom om det faktiska arbetet som omfattar Romer, eller så finns det inget intresse från media att ge en bredare bild över det arbetet som görs.

Det har framkommit viktig information i de granskningar media har lyft fram, men tyvärr har media inte riktat strålkastarljuset på rätt fokus. Media har granskat Romska tjänstemän och där har det framkommit att personer varit dömda för grov brottslighet.

Men ingen ställer den relevanta frågan man borde ha ställt sig: vem har anställt dessa icke lämpliga personer?

Varför väljer media att inte påtala det som bör ifrågasättas i detta sammanhang, nämligen hur kommunen har svikit sina Romska medborgare? Att Romer inte själva sitter sitter på några ledande positioner visas tydligt i medias granskning. Det är också ett faktum att icke-romska tjänstemän visar en stor likgiltighet när det kommer till den Romska frågan. Om man skulle vinkla strålkastarljuset rätt skulle man finna ett perspektiv som visar den ovilja att inkludera Romer i samhället. Och trots att det är arbetsgivaren som bär det yttersta ansvaret till att anställa lämpliga personer lyfter man upp den bristfälliga anställda. Romer är varken chefer eller arbetsgivare i dessa sammanhang.

De kommunala verksamheterna arbetar utifrån ett Romskt barnperspektiv

De kommunala verksamheterna har även i uppdrag att arbeta utifrån ett Romskt barnperspektiv. Och inom andra kommunala verksamheter har man som rutin att säkerhetskälla att personal som kommer i kontakt med barn inte är dömda för grova brott. Här visas återigen att Romska barn bortprioriteras av myndighetspersoner. Dessa kommunala verksamheter drivs i det högsta ledet av icke-romska tjänstemän. När dessa tjänstemän brister i sin arbetsgivarroll och låter de en redan utsatt grupp betala priset genom att de rasifieras.

Fakta registerutdrag:
Man ska begär en registerkontroll inför en anställning i:

  • Förskola, grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer.
  • Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Även administrativ personal, skolvaktmästare och kökspersonal ska visa registerutdrag inför en anställning. Du som arbetsgivare kan även kräva en registerkontroll inför en anställning i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Källa: Polisen.se

Hela arbetet med Romsk inkludering omskrivs i media som ett ”ett fiasko”

Icke-romska tjänstemän har alltid suttit på de bästa positionerna med välbetalda anställningar. Det är en markanta skillnad i lön mellan icke-romska och Romska tjänstepersoner. Romer nöjer sig ofta med de så kallande ”brödsmulorna” och fungerar som galjonsfigurer i ett arbete som styrs av icke-romer. Och icke-romska tjänstemän visar en så pass stor nonchalans att de inte ens besvärar sig till att säkerhetsställa det är lämpliga personer som anställs. Kanske detta är ett medvetet agerande från icke-romska tjänstemän.

Det måste ju vara lättare att ha tacksamma ”skyldiga” medarbetare som trippar på tå för att behålla en anställning, man kanske inte egentligen inte borde ha, än att ha kompetent personal som ställer krav. Romer äger inte rätten till sin egen fråga, och därför kan man ifrågasätta vem som egentligen bär ansvaret för detta ”fiasko”.

Media agerar frälsare och språkrör

Orättvisan mot Romska tjänstemän och kvinnor i vårt avlånga land, som varje dag går till arbetet för att jobba jämställdhetsfrämjande och ge de allra mest utsatta en röst, är förkastligt. Media har tagit sig rätten att undergräva deras arbete och fräckt nog även utnämnt sig till någon slags frälsare och språkrör. Den övervägande delen av Romska tjänstemän som klanderfritt, och med en klanderfri bakgrund, gör ett fantastik arbete för de mest utsatta inom de Romska grupperna hör man aldrig något om.

Dessa röster inte bara minimeras utan blir även av media misstänkliggjorda och kollektivt bestraffade för att vissa kommuners arbetsgivare brustit i sitt uppdrag. Återigen ser vi ett praktexempel på den kollektiva bestraffning baserat på etnicitet, som media i framkant hetsar på.

Man kan ju undra varför media inte finner ett intresse i lyfta upp de fungerande exempel då det kommer till arbetet med romsk inkludering? Kanske för att de goda exempel av Romsk inkludering skulle riskera ge en positiv bild och därmed hindra det pågående undergrävande arbete som bedrivs, och som ser ut att ligga i medias intresse? Misslyckanden säljer kanske bättre? Men vem bär egentligen ansvaret för detta misslyckande?

Sker det förändringar och förbättringar för Romer när media för vår talan

Nej knappast, Romer är inte en prioriterad folkgrupp vi har alltid setts som andra klassens medborgare genom hela den femhundraåriga historia vi befunnit oss i Sverige. Det finns både myndighetsundersökningar och DO-anmälningar vilka bekräftar det bemötande som, exempelvis, sker inom socialtjänst, kvinnojourer, skolan med mera. Det finns stora brister när det kommer till Romer. Det är just denna likgiltighet och underprioritering som bland annat möjliggjorde mordet utav en Romsk kvinna i Linköping. Mordet skedde för att socialtjänsten brast i det skydd och stöd som skulle omfatta den Romska kvinnan.

Bristande exempel på myndighets agerande finns det gott om. Det är här i problamtiken ligger, Romer erhåller inte rätt skydd och stöd från myndigheter. Påtvingande undersökningar, kartläggningar och kriminalisering utifrån etnicitet är inte något framgångsrikt arbetssätt för att nå de mest utsatta inom de Romska grupperna. Icke-romska experter kommer aldrig att nå kärnan i problematiken. Ett attackerande arbetssätt mot de Romska grupperna istället för att jobba förebyggande är inget alternativ.

Vi är en stor och varierad grupp och vi kommer att sluta oss såsom vi alltid gjort genom historien då vi känt oss hotande. Något som redan påbörjats inom de Romska grupperna, en våg av rädsla som medför ett allt större avståndstagande och ofrivilligt utanförskap från majoritetssamhället, i tystnad. Vi kan skala av och avveckla alla insatser för Romer och när den mediala hetsen lagt sig är vi återigen det nedtystade folket. Vår röst har kapats, det har inte blivit oss givet!

Så är det inte dags att romer själva får äga sin fråga och föra sin egen talan?

Jamina, Katja tillsammans med romska kvinnors verkliga röster
Läs också: Romska kvinnors röst tystas systematiskt ner av media 

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS