Sanningskommission för romer

Foto Linda Lundqvist

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en sanningskommission bör tillsättas om romernas situation i Sverige historiskt och i nutid och tillkännager detta för regeringen.

Källa: riksdagen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Motivering

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter. Romerna har traditionellt varit ett resandefolk och deras historia i Sverige är präglad av förföljelse, trakasserier och diskriminering. I nutid utsätts fortfarande romer för mängder av fördomar och diskriminering som leder till att många romer inte får samma möjligheter som andra i det svenska samhället.

I Länsstyrelsen Stockholms enkätundersökning framkommer det att många romer är stolta över sin identitet, men samtidigt lever en majoritet med erfarenheter av trakasserier och en oro för att bli dåligt behandlade. Många upplever att beskrivningar av romer sällan eller aldrig är positiva och känner en oro för att berätta om sin romska identitet för andra till exempel i skolan, på jobbet, fritidsaktiviteter eller sociala medier. Det är också vanligt att känna sig otrygg med att få hjälp från skolan eller jobbet vid upplevelser av trakasserier.

Romska barn fick rätt att gå i svensk skola först på 60-talet och så sent som mitten av 70-talet förekom det tvångssteriliseringar. Sverige har en mörk historia när det gäller behandling av romer och resande. I mars 2014 publicerade den dåvarande regeringen boken Den mörka och okända historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Boken belyser övergrepp och kränkningar under spannet av 100 år. Områden som vitboken belyser är följande: kartläggningar av romer, steriliseringar och omhändertagande av barn, inreseförbud och reglerad invandring. Samt romers tillgång till bostad, utbildning och arbete.

Det är hög tid att vi i Sverige gör upp med ett mörkt förflutet. För att göra det bör en sanningskommission tillsättas som ska utreda hur Sverige genom historien har behandlat romer samt verka för att bekämpa och belysa nutidens diskriminering och kränkningar mot romer.

I vitboken finns en avslutande diskussion där följande står att läsa:

Mot bakgrund av vad som har identifierats med vitboken finns det fog för konstaterandet att romer i Sverige under 1900-talet har utsatts för antiziganism, vilket inte på allvar har erkänts eller ifrågasatts. Antiziganism är fortfarande en del av många romers vardag i Sverige och en bidragande orsak till romers låga tillit till samhället och majoritetssamhället i stort. En viktig förutsättning för att övervinna bristen på tillit och vinna förtroendet är åtgärder som ifrågasätter stigmatiserande tankemönster om romer och motverkar antiziganism. Lika viktigt är att erkänna och ta ansvar för de övergrepp och kränkningar som har begåtts mot romer under 1900-talet.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
mot_202324__2036Ladda ner
Sanna Backeskog (S) 
Jim Svensk Larm (S)Kristoffer Lindberg (S)
Linnéa Wickman (S) 

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS