Thomas Hammarberg får svar på sin fråga om kraftsamling mot antiziganismen

Wikemedia

Thomas Hammarberg har frågat mig vilka åtgärder som planeras inom Regeringskansliet för att säkerställa att romernas rättigheter får ett starkare stöd i det svenska samhället och att antiziganismen motverkas.

Svar på fråga 2021/22:947 av Thomas Hammarberg (S)
En kraftsamling mot antiziganismen

Skriftlig fråga till kulturminister Jeanette Gustafsdotter från Thomas Hammarberg

Jag vill tacka för frågan och engagemanget för romers rättigheter. Romers rättigheter och kampen mot antiziganism är fortsatt en viktig fråga för regeringen och det är angeläget att pågående arbete med insatser för detta fortsätter och stärks.

Sammantaget pågår flera viktiga processer som syftar till att stärka romers och övriga nationella minoriteters rättigheter och möjligheter, vilket förutsätter såväl omedelbara åtgärder som långsiktiga förutsättningar.

I den beslutade budgeten satsar regeringens totalt 15,5 mnkr under 2022 för att fortsätta arbetet med att förverkliga strategin för romsk inkludering. Satsningen uppgår därefter till 20 miljoner kronor årligen 2023 och 2024 och därefter 9,5 miljoner kronor årligen permanent.

Centralt för allt arbete i strategin är att säkerställa romsk delaktighet och romskt inflytande genom olika former av samråd. Regeringskansliets romska referensgrupp är viktig för det fortsatta arbetet. Kommande insatser bereds för närvarande i Regeringskansliet och dessa har diskuterats med referensgruppen.

I den beslutade budgeten för 2022 finns en historisk satsning på den nationella minoritetspolitiken. Satsningen möjliggör inrättande av nya språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Satsningen möjliggör även framtagande av ett handlingsprogram för revitalisering och bevarande av de nationella minoritetsspråken. Vidare möjliggörs en förstärkning av statsbidraget för de nationella minoriteternas organisationer för att stödja de nationella minoriteternas organisering, vilket stärker minoriteternas möjlighet att föra sina egna frågor.

Inom ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott pågår flera åtgärder för att öka kunskapen om antiziganismen historiskt och i dag, bl.a. genom Forum för levande historias utbildningsinsatser. Med planen som utgångspunkt kommer regeringen att ta fram särskilda åtgärdsprogram mot antiziganism, antisemitism, islamofobi, afrofobi och rasism mot samer för att öka kunskapen om och motverka dessa former av rasism.

I budgeten finns även satsningar inom andra politikområden som stärker arbetet för de nationella minoriteterna. På utbildningsområdet tillförs exempelvis 26,5 mnkr för att stärka samordning av undervisning i de nationella minoritetsspråken och stödja produktionen av läromedel.

Stockholm den 10 februari 2022

Jeanette Gustafsdotter

Thomas Hammarberg: Alla fem minoriteter ska få den respekt som konventionen kräver

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS