#valet2022| Västra Götalandsregionen vill behålla och utveckla minoriteternas språk och kultur

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation med ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland. I Västra Götalandsregionen finns en beredning för mänskliga rättigheter som ska stödja regionstyrelsen i dess långsiktiga och strategiska arbete med mänskliga rättigheter.

En del av beredningens arbete är att samråda med det civila samhället och fördela verksamhetsstöd till organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter för barn, nationella minoriteter, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning.

Samråd                                                                                                                          

Utgångspunkt från Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har beredningen för mänskliga rättigheter samråd med nationella minoriteter. Samrådet startade som en referensgrupp 2006, och blev ett formellt samråd 2011 när kommittén för mänskliga rättigheter inrättades. Samrådet samlar företrädare från organisationer som representerar de fem nationella minoriteternas förenings- och organisationsliv. Samrådet har idag företrädare för nio föreningar (GRSY, GSN, Kultuuri 75, Judiska Församlingen, Judiska Föreningen i Borås, Sameföreningen i Göteborg, Meänmaa, Trajosko Drom, Kulturgruppen för resandefolket). Syftet med samrådet är att bidra till att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.

Samråd nationella minoriteter har arbetat fram en färdplan för samrådet. Färdplanen beskriver vilka strategiska områden som samrådet ska fokusera på 2019–2022. Planen är ett levande dokument som revideras kontinuerligt. Färdplanen ska underlätta samrådets långsiktiga och strategiska arbete. Samrådets arbete ska bland anat bidra till:

 • Att behålla och utveckla de nationella minoriteternas språk och kultur i Västra Götaland.
 • Att främja barns utveckling av en kulturell identitet och det egna minoritetsspråket.
 • Att skapa ekonomiska förutsättningar för det minoritetspolitiska arbetet.
 • Att synliggöra och öka kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter bland invånare, tjänstepersoner och förtroendevalda. Genom folkbildning, konferenser, utbildningar och evenemang och festivaler som VGR och Länsstyrelsen är med och finansierar (t.ex. West Pride, MR-dagarna 2021).
 • Att kunskapen om rasism mot samer, antisemitism och antiziganism ökar.
 • Att verka för att nationella minoritetsperspektiv beaktas i olika styrdokument.
 • Att stärka VGR:s arbete kring psykisk ohälsa, suicidprevention och minoritetsstress.

Verksamhetsstöd 2020-2022

Västra Götalandsregionen och beredningen för mänskliga rättigheter har beviljat verksamhetsstöd till 13 föreningar som företräder nationella minoriteter. Totalt uppgår verksamhetsstödet till 1 377 tkr per år. Trajosko Drom och Kulturgruppen för resandefolket har beviljats verksamhetsstöd för 2020-2022. Kopplat till stödet tecknas en överenskommelse om vad medlen ska användas till. Trajosko Drom har beviljats 130 tkr per år i tre år (2020-2022) och verksamhetsstödet ska användas till att öka kunskapen om den romska minoriteten och deras rättigheter hos medlemmar och bland majoritetsbefolkningen samt användas till utvecklingsarbete med mål att minska klyftan mellan den romska gruppen och majoritetssamhället i Västra Götaland. Kulturgruppen för resandefolkets har beviljats 120 tkr per år i tre år (2020-2022) och stödet ska användas till att främja, utveckla och tillgängliggöra resandefolkets kultur samt till intressepolitiskt och kunskapshöjande arbete. Mer information om Västra Götalandsregionens olika ekonomiska stöd finner du här.

Nationella minoritetsspråk                                                                              

Som ett led i att främja och utveckla de nationella minoritetsspråken har beredningen för mänskliga rättigheter  bekostat en översättning en specialutgåva av tidningen BAMSE, ”Bamse Må Bra” som handlar om vikten att motionera och att äta rätt. Tidningen kommer översättas till finska, meänkieli, jiddisch, nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, romani arli, romani kalderash, romani lovari, resande romani. Med tidningen följer också ett pussel på samma tema. Tidningen beräknas vara klar för distribution under våren 2021. Som en del av språkrevitaliseringen på finska har beredningen även varit med om att finansiera framtagandet av en rättighetskasse på finska. Vidare har VGR även köpt in språkkassar för meänkieli. Kassarna har hittills skickat ut till förvaltningskommuner, andra regioner och till intresserade privatpersoner. Tanken är även att Bamsetidningarna och språkkassarna ska spridas i samband med MR-dagarna i Göteborg den 6-7 december 2021.

Västsverige mot rasism

Västra Götalandsregionen samverkar även med Länsstyrelsen i Västra Götalands och Göteborgs stad i ett tjänstepersons nätverk (Västsverige mot rasism) som har till syfte att bidra till ett systematiskt arbete för att garantera att vi respekterar, skyddar och främjar mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet genom att motverka rasism och diskriminering i Västra Götaland. Nätverket utgår från den här gemensamma förståelsen av rasism:

Rasism är uppfattningar om att människor på grund av föreställningar om ras, nationellt, kulturellt eller etniskt ursprung, religion, hudfärg eller annat liknande förhållande är väsensskilda från varandra och att de därmed kan eller bör behandlas på olika sätt. Liksom i den nationella planen uppmärksammas inom ramen för nätverket särskilt afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. Rasism kan ta sig i uttryck i att såväl individer som grupper uppfattas som främmande eller oönskade i ett samhälle.

Nätverket ska vara ett lärande nätverk som tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap. De identifierade samverkanspunkterna är att:    

 • Involvera olika aktörer och grupper för att motverka diskriminering                                   
 • Mäta och integrera mål, statistik och indikatorer i styrsystem                                                  
 • Informera om gällande rättigheter och skyldigheter                                                                 
 • Säkerställa icke-diskriminerande arbetsplatser och välfärdstjänster                                         
 • Utbilda för att motverka rasism och diskriminering

Den som har svarat på frågorna är Jesper Svensson | Regionutvecklare Mänskliga Rättigheter, Västra Götalandsregionen

Kent Wisti

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS