Digital Delaktighetsveckan i Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en digital Delaktighetsvecka. Veckan arrangeras av oss som arbetar med regeringsuppdragen: mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden, demokrati och utsatta EU/EES-medborgare.

VAR: Webbsända föreläsningar
KOSTNAD: Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 nov 2020
Anmäl HÄR

Vår förhoppning är att du ska hitta en eller flera föreläsningar som talar just till dig. Bland alla som deltar i mer än två föreläsningar under veckan lottar vi ut fina ”delaktighets t-shirts”, block och böcker. Observera att länkar till respektive föreläsning skickas ut efter ni gjort er anmälan. De första 200 som anmäler sig kommer också att få ett konferenspaket skickat till sig.

Syftet med veckan är att genom ett antal olika föreläsningar lyfta olika perspektiv, sprida kunskap och goda exempel samt kompetenshöja dig inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter.

Veckan vänder sig till politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner.
Fokus under veckan ligger på delaktighet: Hur kan vi öka inflytande och delaktighet i samhället för fler grupper?

De olika föreläsningarna har stor spännvidd och rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel. Vår förhoppning är att du ska hitta en eller flera föreläsningar som talar just till dig. Bland alla som deltar i mer än två föreläsningar under veckan lottar vi ut fina ”delaktighets t-shirts”, block och böcker.

Schema som pdf

Observera att länkar till respektive föreläsning skickas ut efter ni gjort er anmälan.

De första 200 som anmäler sig kommer också att få ett konferenspaket skickat till sig!

Anmäl HÄR

9-15 november 2020

Måndag

10.30-11.30 Diskrimineringsombudsmannen ”Om DO, diskrimineringslagen och rättigheter för personer med funktionsnedsättning”
Ett pass om diskriminering och diskrimineringslagen framför allt vad rör personer med funktionsnedsättning

14:00 – 15:00 Funktionsrätt Sverige: Rätt från början – Ett projekt om universell
utformning
Att planera och bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar borde vara en självklarhet men är det inte. Med utgångspunkt i Funktionsrättskonventionen vill Funktionsrätt Sverige med samverkansparter i ett treårigt projekt stärka kunskapen om universell utformning samt bidra till skapandet av inkluderande miljöer.

Tisdag

09:30 – 10:00 Skellefteås Ungdomsfullmäktige: Möte mellan unga och politiker
Hör Skellefteå kommun berätta mer om det arbete man drivit under lång tid där bl.a. Ungdomsfullmäktige, elevråd och ungdomar ges en möjlighet att påverka politiken i Skellefteå. Lyssna också till vad ungdomarna själva säger om möjligheten att få komma till tals.

10:00 – 11:00 Medborgarskolan: Medspråk – en mötesplats där vi pratar och lär oss svenska språket tillsammans
Cirkelledare Jan Johansson och utvecklingsstrateg Helen Jacobsson berättar om sina erfarenheter av språkgrupper med personer som kommit till Sverige från olika länder, och av olika anledningar.

12:00 – 13:00 Idéburet offentligt partnerskap: Härbärge för utsatta
Alla tre parter berättar under denna föreläsning hur samverkan ser ut och vilka delar varje aktör har ansvar för gällande akut natthärbärge och mötesplats för utsatta EU-medborgare och andra utsatta personer som inte är stadigvarande boende i Umeå.

13:00 – 14:00 Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka: Delaktighet i ett hållbart samhälle
FN-organet Unesco har beslutat att utnämna Vindelälven-Juhttátahkka till ett så kallat biosfärområde. Det sträcker sig från norska gränsen till Bottenvikens kust, en sträcka på närmare 500 kilometer. Projektledare Daniela Nedelcheva berättar mer om vilka kopplingar som finns mellan biosfärområdet och mänskliga rättigheter.

14:00 – 15:00 Elisabeth Abiri: Delaktighet och inflytande – grunden för ett arbete med mänskliga rättigheter
För att göra mänskliga rättigheter till en del av det ordinarie arbetet måste invånaren/medborgaren/brukaren/…och dennes rättigheter vara verksamhetens fokus. Föreläsningen fokuserar på varför ett rättighetsbaserat arbete med nödvändighet grundar sig på rättighetsbärarnas delaktighet och inflytande och hur det kan se ut i praktiken.

Onsdag

10:00 – 11:00 Medborgarskolan: en mötesplats för föräldrar med barn. Samtal runt ett ämne & möjlighet att knyta nya kontakter! 
Ledare Malin Sjulsson och Utvecklingsstrateg Helen Jacobsson berättar om sina erfarenheter av föräldraträffar på biblioteket.

13:00 – 14:00 Amnesty: Om vård och boende för utsatta EU/EES-medborgare 
Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. De arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Johanna Westeson, jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor berättar mer om Amnestys arbete för utsatta EU/EES-medborgare, med fokus på tillgång till vård och boende.

15:00 – 16:00 Skolverket: Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar
Vad behöver skolan tänka på för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. Med utgångspunkt i styrdokumenten berättar Skolverket om hur arbetet kan bedrivas.

17:00 – 19:00 Öppet samråd för tornedalingar, sverigefinnar och samer (Region Västerbotten)
Region Västerbotten bjuder in till öppet samråd för representanter för de nationella minoriteterna tornedalingar, sverigefinnar och samer.

Torsdag

09:00 – 10:00 Suicide Zero: Våga Fråga – en föreläsning om hur du som medmänniska kan rädda liv
Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Cirka 1 500 personer tar sitt liv varje år. De allra flesta kan vi rädda. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord. Camilla Rosenkvist, utbildningsansvarig berättar mer om organisationens arbete.

10:00 – 11:00 Ålidhems församling: Välkommen till kyrkans finska verksamhet!
Varför är jag med i finskspråkig bokcirkel? Varför vill jag ha begravning på finska? Varför vill jag lära mig finska? Vi får lyssna och se olika personer med finsk anknytning berätta varför det är viktigt att hålla minoritetsspråk levande i Sverige idag.11: 00 – 12:00 Hanna Bäckström: Varför är det så svårt att hjälpa andra? Dilemman inom frivilligt socialt arbete
Föredraget belyser olika konflikter och dilemman som kan uppstå vid praktiskt hjälparbete i civilsamhället, baserat på en intervjustudie med volontärer och aktivister som arbetat för utsatta EU-medborgare i Sverige.

13:30 – 14:30 Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum: ALLT ska bort – samers upplevelser av rasism och kolonialism i det svenska samhället
I föreläsningen blandas resultat av Sametingets undersökning om samers upplevelser av rasism med autentiska citat hämtade från Stiftelsen Gaaltijes utställning ”Vad ska bort – främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?” Föreläsningens ambition är att belysa och väcka såväl allmänna tankar om den rasism och kolonialism som finns i samhället idag som vilken roll du som lyssnar, i din yrkesroll eller privat, har i detta. Föreläsare är Jerker Bexelius, Stiftelsen Gaaltije.

Fredag

10:00 – 11:00 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapstöd: Föräldraskapsstöd – för barnets bästa
Enligt barnkonventionen har föräldrar huvudansvaret för barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling och för att barnet ska få sina behov tillgodosedda. Samhällets olika aktörer ska stötta föräldrarna i detta uppdrag. En förälder som ser sig själv som kompetent och har verktyg för att stärka sitt barn i dennes utveckling är en central faktor för barnets liv och utveckling.

11:00 – 12:00 Hjälteföreningen Umeå: Rörelseglädje för alla
Har alla rätt till fysisk aktivitet på sin fritid? Hur får man barn med Neuropsykiatrisk diagnos att vara med på skolidrotten? Jobbet vi gör inom Hjälteföreningen handlar om att få igång så många barn och ungdomar som möjligt till rörelseglädje, men även ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Många personer har fler än en diagnos och det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv så att så många som möjligt känner sig inkluderade.

13:00 – 15:00 Eva Norlin: Utsatta EU/ESS medborgares särskilda utsatthet kopplat till prostitution, människohandel och människoexploatering
En lägesbild från region Nord samt Gävleborg och en beskrivning av utsattheten kopplat till behov av stöd och hjälp. Regionkoordinator Eva Norlin berättar om både strategiskt och operativt arbete.

Söndag

11.00 – 12.00 Gudstjänst med andakt – Svenska Kyrkan Lycksele
Gudstjänsten kommer att innehålla samiska inslag och deltagande samer.

16:00 – 16:45 Gudstjänst på finska, Ålidhemskyrkans församling

VAR: Webbsända föreläsningar
KOSTNAD: Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 nov 2020
Anmälan HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu