Demokrati| Sveriges minoritetspolitik fyller 20 år

År 2000 klassades romer, judar, sverigefinnar, tornedalingar och samer, som också är ett urfolk, som Sveriges fem nationella minoriteter. Romani chib, jiddisch, finska, meänkieli och samiska fick status som nationella minoritetsspråk.

Rör inte vårt språk eller våra rättigheter som minoritet

Lagen (2009:724) om de nationella minoriteter och minoritetsspråken gäller i hela Sverige. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för samiska, meänkieli och finska.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk hos Sveriges riksdag

Alla kommuner och myndigheter ska följa allmänna bestämmelser

  • Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen och de föreskrifter som lagen hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är viktig för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.
  • Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. De ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt, samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.
  • Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.
  • Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om dessa ska på begäran lämnas till Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget.

Sveriges minoritetspolitik bygger på två internationella konventioner som trädde i kraft i Sverige 1 juni 2000.

Sverige har fått kritik av Europarådet, de tycker inte att Sverige gör det de ska för att lära minoriteterna sitt eget språk. Öppet brev till kulturministern och riksdagspartierna om minoritetsspråken

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu