Handboken om nationella minoriteter i nytt format

I det nya formatet kan du ta del av handboken i ett användarvänligt digitalt format du kan bläddra mellan flikarna för att få fakta, råd, inspiration och läsa olika användbara länkar. Handboken är tänkt att som ett stöd för kommuners och regioners arbete med nationella minoriteters rättigheter. I boken varvas information om den reviderade lagstiftningen tillsammans med teori och goda exempel. 

Nationella minoriteters rättigheter – En handbok för kommuner och regioner

Klicka in dig där för att läsa hela handboken.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010. Den 1 januari 2019 stärktes lagen. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat rådgivning och information. Den här handboken har tillkommit som en del i detta uppdrag. Syftet är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter, dels att bidra med konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken. Tack till de kommuner och regioner som har bidragit med goda exempel och värdefulla synpunkter i arbetet med handboken.

Handboken finns nedladdningsbar som PDF med klickbara länkar eller så går den att beställa som tidigare i ett tryckt format.

Sveriges internationella åtaganden på området, den minoritetspolitiska strategi som presenteras i propositionerna Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158), En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) och lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) beskrivs översiktligt i handboken.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu