Här hittar du kommunerna som beviljats statsbidrag för att främja romsk inkludering

DIKKO kollage

Länsstyrelsen i Stockholms län har under 2022 haft i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering. Ändamålet med bidraget är att förbättra romers inkludering i samhället. Bidraget syftar även till att ge kommunerna bättre förutsättningar att arbeta med att främja romsk inkludering, för att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället. Prognosen är att uppdraget kommer att fortsätta 2023.

Vilka insatser kan få bidrag?

Länsstyrelsen kan ge bidrag till kommuner för insatser som bidrar till att främja romsk inkludering i samhället inom områdena

 • utbildning
 • arbete
 • bostad
 • hälsa
 • social omsorg och trygghet
 • kultur och språk
 • civilsamhällets organisering.

Vi får inte ge bidrag för utförande av sådana uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

Vid fördelningen av bidrag ska vi ta hänsyn till vilka insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla bidragets ändamål. Vi ska också ta hänsyn till:
1. insatsens förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter
2. att bidraget tilldelas kommuner i olika delar av landet samt kommuner av olika storlek
3. insatsens förankring bland romer
4. insatser som involverar romska kvinnor och barn.

Beviljade insatser

Borås

I ansökan anges att Borås kommun, genom att anställa en kvinnlig brobyggare, vars arbetsuppgifter främst kommer att handla om att stötta individen till ett tryggt och bra liv i Sverige, kommer att nå fler romska kvinnor som är i behov av stöd. Som en sekundär effekt innebär detta även ett tryggare och bättre liv för romska barn. Insatsen kommer att utgå ifrån att den som själv har fått hjälp till ett bättre liv kan bli en motiverande och inspirerande ambassadör utåt, både till personer inom sin grupp och mot samhället. Det man lärt sig kan man lära och förmedla till andra, vilket ökar möjligheten till långsiktiga effekter.

Göteborg

I ansökan anges att insatsen syftar till att:

 1. Undersöka vad som uppfattas som hindrande i processen för att utbilda sig inom vård- och omsorgsyrken för unga svensk-romska individer samt även för personer som vill omskola sig.
 2. Identifiera tillsammans med arbetsmarknad- och vuxenutbildningen vad som kan förstärkas i kommunikationen och informationen för att nå den specifika målgruppen.
 3. Genomföra ett antal kommunikationsinsatser för att stärka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrkena, samt
 4. Utvärdera dessa insatser för fortsatt arbete.

Haninge

I ansökan anges att projektets första del är att hjälpa äldre romska kvinnor att starta en pensionärsförening med syfte att självorganisera sig och att driva och utveckla äldreomsorgsfrågor tillsammans med Haninge kommun. Den andra delen består i att utveckla det romska föräldranätverket med ett språkstöd och aktiviteter för att främja det romska språket och stärka den romska identiteten hos romska barn och familjer. Båda delarna syftar till att öka förtroendet och bygga trygga relationer mellan främst romska kvinnor och kommunens olika verksamheter, med inriktning mot äldre- och barnomsorg.

Helsingborg – socialförvaltningen

I ansökan anges att insatsen syftar till att ge barn goda förutsättningar att lyckas i skolan. Insatsen kommer att bedrivas på två plan. Dels kommer barnen att förberedas inför skolstarten med intensiv läs- och matematikträning en kort stund flera dagar/vecka, dels kommer skolförälderkompetensen att stärkas. För att det ska bli hållbart vill kommunen arbeta med föräldrarna på ett lyhört, kreativt och involverande sätt. Dessa insatser kommer att bedrivas såväl enskilt (familjestöd) som i grupp (föräldracirkel).

Helsingborg – arbetsmarknadsförvaltningen

I ansökan anges att insatsen syftar till att öka kunskapen om minoritetens situation. kopplat till viktiga ansvarsområden för kommunen så som sysselsättning, delaktighet och boende. Detta vill man göra genom en digital utbildning baserad på rapporten ”Romer och resande i sex länder”. Den ökade kunskapen ska leda till bättre analyser och i förlängningen konkreta åtgärder för att arbeta aktivt med strategin för romsk inkludering

Hudiksvall

Syftet med insatsen är uppsökande och inkluderande verksamhet gentemot den romska nationella minoriteten. Målet är att öka kunskap om den romska minoritetsgruppen samt skapa förtroende mellan den romska minoritetsgruppen och majoritetssamhället. Insatsen syftar även till att inventera behov hos minoritetsgruppen och planera och genomföra aktiviteter som utgår ifrån dessa.

Malmö

I ansökan anges att Malmö stad vill genomföra en studie för att skapa fördjupad förståelse för upplevelser av romskt liv och antiziganism samt de hinder som romer upplever i samhället idag. Målet är att kommunens arbete med att implementera nationell minoritetslagstiftning ytterligare ska stärkas, och att man med hjälp av studien ska öka synlighet av romska perspektiv och romsk delaktighet i frågor som berör minoriteten.

Mölndal

I ansökan anges att Mölndal kommun vill erbjuda kompetenshöjande insatser om romers position och rättigheter till alla lärare i modersmål, språkutvecklare i förskola, pedagoger på Öppna förskolan och lärare i svenska som andraspråk samt rektorer i förskola och skola. Mölndals stad vill genom sina nätverk förankra en kompetens hos lärarna som sedan kan spridas vidare till alla förskolor och skolor i staden.

Norrköping

I ansökan anges att Norrköpings kommun vill starta en ny verksamhet där nyckelpersoner ur den lovari/kelderashtalande romska nationella minoriteten kan verka som dörröppnare till en grupp som kommunen tidigare inte nått. På så sätt kan centret bli ett positivt komplement som kan underlätta förståelsen mellan kommunen och den lovari/kelderashtalande romska nationella minoriteten vad gäller olika stöd och insatser till gruppen såväl som att förstå offentliga aktörers regelverk.

Med insatsen ”Suker Dive” vill kommunen genomföra en romsk film-och kulturfestival med arrangemang som belyser romska kvinnors situation samt engagerar barn och unga.

Skellefteå

I ansökan anges att insatsen syftar till att stärka arbetet med romsk inkludering genom att stärka målgruppens förutsättningar att fullfölja sin utbildning och förbättra förutsättningarna för anställning. En del av insatserna kommer att genomföras av brobyggare med romsk kompetens tillsammans med utbildningsförvaltningens professioner. Kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare ska genomföras av externa föreläsare och/eller av brobyggare. Det övergripande målet är att stärka målgruppens utbildningssituation och förutsättningar för anställning.

Skövde

I ansökan anges att en projektledare ska samla och leda en arbetsgrupp på 10 unga romer och att gruppen ska träffas kontinuerligt under två terminer och ta fram och forma den nya kontaktytan för unga romer. Rom-dagen ska uppmärksammas extra, och kommunen vill även organisera ett par workshopdagar och familjedagar per termin för de som identifierar sig som romer, samt även andra intresserade. Målet med insatsen är att det i slutet av december 2023 ska finnas en ny kontaktyta som kontinuerligt kan användas av unga romer.

Stockholm kulturförvaltningen

I ansökan anges att insatsen syftar till att synliggöra och aktivera resandes historia och kulturarv i Stockholm genom framtagandet av en ljudbaserad stadsvandring. Vandringen kommer att tillgängliggöras för allmänheten och kommer att belysa platser, föremål och personer med anknytning till resandes historia. Stadsvandringen kommer att publiceras på Stockholmskällan och i Stadsmuseets nya digitala kartfunktion med arbetsnamnet Hela staden. Den primära målgruppen är resandegruppen inom Stockholm stad, i andra hand resande runt om i Stockholm.

Stockholms stad – arbetsmarknadsförvaltningen

I ansökan anges att arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad vill anställa två unga romska brobyggare med placering inom Jobbtorg Unga. Jobbtorg Unga ser ett behov av att strukturerat fånga upp romska ungdomar som inte studerar eller arbetar. Syftet med insatsen är att stärka den romska kompetensen och att bygga en struktur för romsk inkludering inom ungdomsverksamheterna, med fokus på uppsökande arbete. Målsättningen är att tjänsterna ska ingå i den ordinarie strukturen från och med år 2024, och att de på lång sikt ska kunna bidra till att minska klyftan i frågan om sysselsättning mellan romer och den övriga befolkningen.

Stockholms stad-utbildningsförvaltningen

I ansökan anges att kommunen vill bedriva nätverksarbete inom romsk inkludering i syfte att skapa tillit till stadens verksamheter. Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad planerar att genomföra informationsinsatser om öppna förskolans verksamhet för romer, om hälsa, samt om grundskola och gymnasieskola. Utbildningsförvaltningen vill bland annat genomföra inspirationsträffar, arbeta med att skapa en länk mellan familjer och öppna förskolor utifrån uppbyggt tillitsarbete, köpa och ta fram pedagogiskt material och delta i relevanta konferenser och möten.

Trollhättan

I ansökan anges att kommunen vill anställa en person ur den romska nationella minoriteten som ska bedriva uppsökande verksamhet i syfte att kartlägga de särskilda behov som kan identifieras inom gruppen. Parallellt med detta kommer kommunen att genomföra en kartläggning av behovet av kunskapshöjande insatser bland Trollhättans stads egen personal.

Uppsala

I ansökan anges att insatsen syftar till att stärka Uppsala kommuns arbete för att säkerställa romsk delaktighet och romskt inflytande med särskild betoning på principen om icke-diskriminering. Arbetet pågår kontinuerligt och kräver tid, resurser och förståelse för minoritetens utsatthet. Kommunen avser fortsätta sin samverkan både inom sin egen organisation och med lokala aktörer, i syfte att stärka kommunens band med det civila samhället och bidra till att främja den nationella minoriteten romers rättigheter.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS