Hyres­kommissionens framtagna betänkande ”Läge och kvalitet i hyres­sättningen”

Justitieminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet

Hyres­kommissionen har i dag över­lämnat betänkandet Läge och kvalitet i hyres­sättningen till justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Kommissionen, som har bestått av tre sak­kun­niga leda­möter, har haft i uppdrag att kart­lägga och analy­sera hur bostädernas läge och kvalitet beaktas i förhållande till andra faktorer vid hyres­sätt­ningen. Kommissionen har också haft i uppdrag att föreslå lämpliga åtgärder i de fall läge och kvalitet inte beaktas tillräckligt.

SOU 2021:58 Läge och kvalitet i hyres­sättningen

I betänkandet anges att hur lägen­heternas läge och kvalitet beaktas vid hyres­sätt­ningen varierar. Vissa orter har en hyres­struktur som i hög grad överens­stämmer med boende­konsumenternas värde­ringar av läge och kvalitet, medan andra har en platt hyres­struktur som snarare kan kopplas till det år lägen­heterna byggdes eller senast rustades upp.

Kommissionen lämnar följande förslag i syfte att skapa möjlig­heter och incita­ment för de förhand­­lande parterna på hyres­mark­naden att ta större hänsyn till boende­konsu­men­ternas värderingar i hyres­sättningen:

  • Ett förtydligande av hyres­nämndens skyldighet att motivera sina beslut. Skälen bör utformas så att det framgår hur nämnden har bedömt lägen­hetens bruksvärde.
  • Ändringar i hyres­lagen som syftar till att tydligare framhålla att det centrala vid en prövning av hyran är lägen­heternas bruks­värde samt att särskild hänsyn ska tas till sådana boende­kvaliteter som hyres­gäster i allmänhet tycker är viktigast. Lägen­heter som inte har en rimlig hyra med hänsyn till bruks­värdet, ska inte heller användas som jämförelse­material vid en hyres­prövning.
  • Lagstöd åt sådan informell medling som redan idag före­kommer vid hyres­nämnderna mellan de kollektivt förhand­lande parterna.
  • Återkommande upp­följ­ningar av hyres­strukturerna på ortsnivå.

Förslagen innebär att de kollektivt förhand­lande parterna fortfarande har ansvaret för hyres­sätt­­ningen och avgör vad som kan anses vara rimliga hyres­nivåer. Kommissionen har också reso­nerat kring och gett förslag på metoder som de förhand­lande parterna själva kan använda i sitt arbete med hyres­struk­turerna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS