Insatser för att förebygga och motverka antiziganism och rasism mot samer

Nästan hälften av alla unga samer upplever att de blivit illa behandlade eller trakasserade för att de är samer. Romer i Sverige har fortfarande sämre tillgång till utbildning och diskrimineras på arbetsmarknaden. Inom ramen för MUCF:s uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och motverka rasism mot unga samer och antiziganism mot unga finns nu två delrapporter som beskriver läget och de insatser som påbörjats.

Källa: mucf.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Unga samer upplever att rasistiska uttryck har normaliserats och är en del av deras vardag. Den utsatthet som unga samer upplever påverkar deras liv på många sätt. Det påverkar skolgång och introduktionen till arbetslivet, tilliten till vuxna och tilliten till samhällets institutioner men också deras framtidstro och hälsa. 

Under 2022 fick MUCF ett regeringsuppdrag att under 2022-2025 genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer, med ett särskilt fokus på unga.

Inom ramen för uppdraget har MUCF sammanställt en lägesbild som visar bland annat på ett behov av ökad kunskap om samers historia, kultur och rättigheter samt ökad kunskap om vad rasism mot samer är och hur den tar sig uttryck. Viktigt är också att unga samer bemöts bättre inom bland annat skolan och hälso- och sjukvården.

Med utgångspunkt i lägesbilden har MUCF påbörjat och genomfört ett antal insatser i samverkan med samiska förvaltningskommuner och regioner och det samiska civilsamhället. 

Läs mer i delrapporten 
Att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer.

Romer diskrimineras 

Sedan romer erkändes som nationell minoritet i Sverige år 2000 har flera statliga utredningar gjorts om deras livsvillkor i landet. Utredningarna visar bland annat att romer fortfarande har sämre tillgång till utbildning, att de diskrimineras på arbetsmarknaden samt att de upplever att hälso- och sjukvården saknar kunskap om deras historia, kultur och situation. 

Under våren 2022 fick MUCF i uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka antiziganism mot unga. Antiziganism bygger på fördomar om romer som grupp och kan komma till uttryck genom fientliga handlingar eller åsikter mot romer vilket kränker principen om alla människors lika värde och rättigheter.

I arbetet ska ingå att stärka förutsättningarna för unga romer att själva genomföra insatser som kan bidra till ökad synlighet och kunskap om unga romer och unga romers utsatthet för antiziganism.

MUCF bedömer att arbetet med att involvera de unga romerna görs bäst på lokal nivå och samverkar därför med kommuner, regioner och civilsamhällesorganisationer som har pågående projekt för romsk inkludering. I delrapporten Uppdrag att genomföra insatser som ska förebygga och motverka antiziganism presenteras hur myndigheten har samverkat med kommuner och regioner för att genomföra insatser som motverkar antiziganism mot unga.

Läs mer i delrapporten 
Uppdrag att genomföra insatser som ska förebygga och motverka antiziganism.

Anmäl dig till seminarium om rasism, diskriminering och intolerans

Den 19 mars medverkar Dharana Favilla, utvecklingsledare på MUCF i onlineseminariet Stötta skolan i arbetet mot rasism, diskriminering och intolerans: Hur kan civilsamhällesorganisationer hjälpa till? Seminariet arrangeras av Interkulturella Städer Sverige, Linköpings kommun och Botkyrka kommun och vänder sig till civilsamhälleorganisationer, skolpersonal och andra med ett intresse för skolan. Seminariet kommer bland annat lyfta hur civilsamhället kan stödja skolan med kunskap, metoder och verktyg i det praktiska arbetet i vardagen, samt hur civilsamhället och skolan kan samverka.

Anmäl dig till seminariet Stötta skolan i arbetet mot rasism, diskriminering och intolerans.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS