Minnesanteckningar – Sakråd om antiziganism den 11 mars

Foto Linda Lundqvist

Den 11 mars bjöd statssekreterare Nina Andersson in till ett sakråd om antiziganism. Fokus på mötet var att inhämta synpunkter och medskick till arbetet med att ta fram åtgärdsprogram mot olika former av rasism.

Sakråd om antiziganism

I minnesanteckningarna står det bland annat:

Deltagande företrädare för organisationerna underströk hur viktigt det är att sprida den kunskap som tas fram i arbetet mot antiziganism. Som exempel angavs den rapport som Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram inom ramen för sitt uppdrag att öka kunskapen om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism i dag. Rapporten, som bland annat visar på unga romers upplevelser av utsatthet och otrygghet, behöver enligt deltagarna spridas inom exempelvis skolan. Det ansågs viktigt att skriva fram antiziganism i uppdrag till myndigheter för att säkerställa att antiziganismen inte osynliggörs i genomförandet av uppdrag.

Det lyftes av deltagande företrädare att Sverige bör lära av Tyskland och inrätta ett forskningscentrum kring antiziganism.

Företrädare för organisationerna pekade på Kommissionen mot antiziganisms förslag och rekommendationer (SOU 2016:44). Flera företrädare uttryckte behov av en permanent funktion med ansvar för arbetet mot antiziganism.

En företrädare ansåg att en ombudsman eller permanent sekretariat skulle vara lämpligt, en annan företrädare förespråkade en expertgrupp av romer i form av en kommission eller kommitté.

Företrädare välkomnade arbetet med åtgärdsprogram, men lyfte också farhågor om att arbetet mot antiziganismen går långsamt och att skrivningar urvattnas när de implementeras i praktiken. Det lyftes att romska kvinnor och flickor är särskilt utsatta samt att det krävs särskilda insatser som fokuserar på dem. Vidare betonades att romers rätt till sin kulturtradition som nationell minoritet inte får undergrävas.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
minnesanteckningar-fran-sakrad-om-antiziganismLadda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS