Nationella minoriteter och minoritetsspråk

På Länsstyrelsen i Stockholms hemsida kan man läsa att det sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Länsstyrelsen Stockholms ansvar

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget ett särskilt uppdrag inom minoritetspolitiken. De ska tillsammans samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner och myndigheter. Sametinget ansvarar för samerna och de samiska språken medan Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för de andra fyra minoriteterna och minoritetsspråken.

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar även för att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering i hela landet och för att stödja kommuner att utveckla arbetssätt för romsk inkludering.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. Den beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för samiska, meänkieli och finska.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på riksdagens webbplats

Allmänna bestämmelser för kommuner och myndigheter

  • Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen och de föreskrifter som lagen hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är viktig för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.
  • Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. De ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt, samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.
  • Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.
  • Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om dessa ska på begäran lämnas till Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget.

Uppdrag om barns och ungas utsatthet för antiziganism

Länsstyrelsen i Stockholms län fick i maj 2020 i uppdrag att öka kunskapen om barns och ungas utsatthet för antiziganism (rasism som riktas mot romer). Antiziganismen har sin grund i fientliga föreställningar om romer som grupp och kan uttrycka sig till exempel som hatbrott, diskriminering eller negativa och stereotypa fördomar.

Uppdraget innebär kunskapshöjande insatser, att inhämta ny kunskap om situationen för unga romer i dag samt att föreslå ytterligare åtgärder för att motverka antiziganism. Uppdraget genomförs i nära samverkan med företrädare för minoriteten romer och i samråd med Forum för levande historia och Barnombudsmannen. Uppdraget ska redovisas till Forum för levande historia med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet den 15 september 2021.

Som en del i arbetet har vi tillsatt en referensgrupp bestående av unga romer (15–25 år) samt modersmålslärare/brobyggare. Syftet med referensgruppen är att barn och unga ska finnas representerade och vara med att utforma arbetet inom ramen för uppdraget. Det kan till exempel handla om att lämna synpunkter och förslag på innehållet i aktiviteterna.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.
Läs mer om regeringens strategi för romsk inkludering på regeringens webbplats

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms hemsida

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS