Nationella minoriteter osynliggjorda i svenska skolans undervisning

pixabay

Sedan 2011 är undervisning i skolan om de fem nationella minoriteternas historia och kultur obligatorisk. Enligt Skolverket ska den som undervisar elever i grundskolan ge ”alla elever kunskap” om de fem nationella minoriteterna, deras historia och deras kultur.

Sedan dess har uppföljningar av undervisningen om nationella minoriteter i grundskolan inte fått den uppmärksamhet den förtjänat. Andelen studier som på ett eller annat sätt försöker kartlägga i vilken utsträckning som undervisning sker är få till antalet.

Under år 2006 och 2008 publicerades två rapporter som är relevanta för den här diskussionen. Skolverket publicerade 2006 rapporten I enlighet med skolans värdegrund och Diskrimineringsombudsmannen publicerade 2008 rapporten Diskrimineringen av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet. Båda rapporterna granskar olika aspekter av diskriminering gentemot de nationella minoriteterna i svenska skolan, däribland betydelsen av hur läroböckerna representerar samtliga fem nationella minoriteter.

Representationen i läroböckerna skiljer sig enligt rapporterna starkt mellan de fem nationella minoriteterna, men generellt är det sällan som deras respektive betydelse för den svenska historien eller svenska kulturarvet lyfts fram. Utifrån Skolverkets och DO:s rapporter framgår att de fem nationella minoriteterna är osynliggjorda i svensk undervisning.

Enligt Forum för levande historias rapport Den mångtydiga toleransen – en studie i attityder läsåret 2009/2010 fick deltagare svara på frågan ”Har du någon gång under din skoltid fått undervisning om Sveriges nationella minoriteter?” Deltagarna svarade (i procent): Nej, ingen alls 28%; Ja, lite 45%, Ja, en hel del 11%; Ja, mycket 3% och Kommer inte ihåg 13%. Om vi ska dra några slutsatser av detta så var perioden innan 2011 minst sagt katastrofal när det kom till att i svensk skolundervisning lära ut om de fem nationella minoriteterna. Men hur har det sett ut efter 2011?

I en undersökning av Sveriges radio från 2017 där 200 högstadielärare från hela landet deltog visade det sig att de ofta hoppar över undervisningen om nationella minoriteter på grund av tidsbrist. Enligt samma studie undervisar inte 1 av 4 högstadielärare i historia alls om nationella minoriteter.

När det kommer till undervisningstimmar om de nationella minoriteterna som faktiskt ges varierar det mellan 1 till 8 timmar per läsår i årskurs 7-9. Vanligast är det att lärare undervisar 3 till 4 timmar om de nationella minoriteterna. Orsaken enligt lärare har då varit att det råder brist på läromedel om de nationella minoriteterna. 6 år efter att undervisning om de fem nationella minoriteterna blev obligatorisk verkar det som om väldigt lite har hänt.

2019 gick Skolverket ut med förslaget att undervisningen om de nationella minoriteterna ska tas bort från årskurs 7-9. Förslaget fick kritik från forskarna Thomas Nygren och Olle Nolgård vid Uppsala Universitet som skrev ett debattinlägg för Skolvärlden. De menar att förslaget skulle leda till att de nationella minoriteterna skulle bli ”än mer marginaliserade”.

I den reviderade upplagorna av kursplanerna, daterad till 2019, går det att läsa att undervisning i historia årskurs 7-9 ska behandla ”Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.” Undervisning i samhällskunskap årskurs 4-6 ska behandla ”[u]rfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter”. Samhällskunskap årskurs 7-9 ska behandla ”[d]e nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär”. 

Denna version skiljer sig inte mycket från 2018 års upplaga. Det står i läroplanen från samma år att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola” ska ha ”fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia”.

I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) finns dessvärre inget som reglerar hur majoritetssamhället ska undervisas om de nationella minoriteternas rättigheter eller deras historia i Sverige. Det handlar främst om den enskilde individen som tillhör respektive nationell minoritet och dennes rättigheter att få undervisas och stärkas i sin språkliga kompetens. Det som kommer närmast en slags reglering är 4§:

”I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.”

I sin helhet verkar däremot inga krav ställas om hur svenska skolan ska lära ut till majoritetssvenskar om de fem nationella minoriteternas historiska närvaro i Sverige eller deras rättigheter i samhället. Inte heller i språklagen (2009:600) står något som skulle kunna förhindra att skolverket drar in på dessa punkter.

Den 14 augusti 2020 stod det klart att de förslag på ändringar som kom från Skolverket inte blir av. I en artikel publicerad av Sveriges Television går det att lästa utbildningsminister Anna Ekströms kommentar från en pressträff: ”I det förslag som nu beslutats om finns till exempel antiken, bibeln, nationalsången och våra nationella minoriteter tydligt med i kursplaner och ämnesplaner”

Det vore såklart bra om en större satsning gjordes för framtiden, snarare än att man skär ner på undervisningen. Kan det vara så att en del tror att undervisning på minoritetsspråk i svenska skolan är det enda som borde rymmas i undervisningen? Hur ska de nationella minoriteternas rättigheter kunna upprätthållas om frågan inte ges en rättmätig plats i svenska skolan redan från början?

Stellan Beckman
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS