Ny rapport: Förintelsens vittnesmål förbisedda av forskare

Foto Ylva Hilmersson. Stenen memorial vid platsen för Treblinka koncentration och utrotningsläger i Polen.

Trots tillgängliga arkivsamlingar med insamlade vittnesmål och berättelser använder forskare sällan de överlevandes skildringar i vetenskapliga undersökningar. Det visar en ny rapport från Forum för levande historia, författad av historikern Malin Thor Tureby och kulturvetaren Kristin Wagrell som är verksamma vid Malmö universitet och Linköpings universitet.

Den nya rapporten Vittnesmål från Förintelsen och de överlevandes berättelser undersöker hur vittnesmål från Förintelsens överlevande definierats, samlats in och använts under perioden 1939–2020. Det är den första kartläggningen i sitt slag som gjorts av överlevandes vittnesmål i Sverige.

Rapportförfattarna visar att ämnesområdet inte är tillräckligt beforskat. Trots att det finns tillgängliga arkivsamlingar med insamlade berättelser vid flera institutioner, både i Sverige och utomlands, använder forskare sällan överlevandes vittnesmål i sina avhandlingar och vetenskapliga undersökningar.

Den här rapporten ger oss ny kunskap om hur de överlevande från Förintelsen har vittnat om sina upplevelser sedan 1945 till idag. Den visar på förändringar och mångfald i berättandet, och belyser därmed mångsidigheten i den samtida verkligheten, säger överintendent Ingrid Lomfors vid Forum för levande historia.

Rapporten slår också hål på myten om de tysta överlevande som efter krigsslutet och flera decennier framåt aldrig vittnade om vad de upplevt. Det stämmer inte, menar rapportförfattarna, som hänvisar till en rad samlingar och dokumentationer av vittnesmål som gjorts i flera länder, inklusive Sverige. Det mesta som samlades in i tidigt skede gjordes av de överlevande själva.

Kl. 09.00 i dag presenterar rapportförfattarna Malin Thor Tureby och Kristin Wagrell sina resultat vid ett digitalt frukostseminarium arrangerat av Forum för levande historia. Rapporten går att ladda ner härDet går också att ta del av seminariet i efterhand.

Sedan flera år tillbaka leder Forum för levande historia ett nätverk bestående av organisationer som arbetar med vittnesmål. Under 2021 kommer myndigheten att inom ramen för ett regeringsuppdrag arbeta med att samla in vittnesmål och berättelser inför inrättandet av ett museum om Förintelsen. Rapporten kommer här att kunna bidra med värdefulla kunskaper, avslutas pressmeddelandet.

———————-

Rapportförfattare
Malin Thor Tureby är biträdande professor i Historia. Hösten 2019 och våren 2020 var hon förordnad expert inom utredningen om ett museum om Förintelsen (Ku 20019:01). Thor Tureby är specialist på oral history och hennes forskning rör sig inom forskningsfälten Förintelse-, kulturarvs- , migrations- och minoritetsstudier.

Kristin Wagrell är filosofie doktor i kultur och samhälle och disputerade i februari 2020 på avhandlingen “Chorus of the Saved”: Constructing the Holocaust survivor in Swedish Public Discourse, 1943–1966”. För närvarande arbetar hon som verkställande redaktör vid den tvärvetenskapliga tidskriften Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research och som forskningsassistent i konsortiet DigiCONFLICT. 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu