Nyheter| Information om regeringens arbete med romsk inkludering

Wikepedia

INRIKES| Här är en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romsk inkludering under december 2018-februari 2019. Sprid gärna informationen vidare till den du tror kan vara intresserad.

Ny minister med ansvar för frågor om nationella minoriteter

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har ansvar för frågor som rör nationella minoriteter och romsk inkludering. Amanda Lind har tidigare varit kommunalråd i Härnösand och var sedan 2016 partisekreterare i Miljöpartiet. Sedan den nya regeringen tillträdde har ministern bl.a. träffat Regeringskansliets romska referensgrupp och Romano Center i Väst i Göteborg. Arbetet med nationella minoriteter är prioriterat och regeringen fortsätter nu skapa förutsättningar för att strategin för romsk inkludering 2012-2032 ska förverkligas.

Se en kort film med Kultur- och demokratiminister Amanda Lind här: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/amanda-lind/

Nya beslut om romsk inkludering

I december 2018 beslutade regeringen att förlänga tre myndigheters uppdrag om romsk inkludering. Socialstyrelsen ska fortsätta att utbilda personal inom socialtjänsten utifrån det material med särskilt fokus på den romska minoriteten som myndigheten har tagit fram. Boverket ska tillsammans med romska företrädare utbilda bl.a. fastighetsägare och hyresvärdar utifrån ett framtaget webbaserat utbildningsmaterial i syfte att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska fortsätta att genomföra utbildning i föreningsteknik och erfarenhetsutbyte mellan romska kvinnor och icke-romska kvinnoorganisationer och fördela bidrag till organisationer som vill bedriva hälsofrämjande verksamhet riktad till romer. Sista ansökningsdag är den 16 april.

Läs mer på MUCFs webbplats: https://www.mucf.se/halsoframjande-insatser-riktade-till-romer

Nulägesbeskrivning om romers mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att samordna och följa upp insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering. I december 2018 presenterade Länsstyrelsen en nulägesbeskrivning om romers tillgång till sina mänskliga rättigheter i de kommuner som fick statligt stöd 2012–2017. Nulägesbeskrivningen har genomförts tillsammans med romska sakkunniga, Arbetsförmedlingen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Skolverket. Redovisningen visar bl.a. att samtliga undersökta kommuner har genomfört samråd med romska företrädare, kompetensutveckling av personal, liksom anställt romska brobyggare. Enligt redovisningen är arbetet däremot fortfarande beroende av enskilda samordnare, brobyggare och samrådspersoner och bedrivs ännu inte tvärsektoriellt och inom ordinarie strukturer. En tryckt version av nulägesbeskrivningen kan beställas från mirelle.gyllenback@lansstyrelsen.se

Läs nulägesbeskrivningen här: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2018/romsk-inkludering-lokalt—nulaget-i-kommuner-med-statligt-stod-2012-2017.html

Ny minoritetslag
Sedan den 1 januari 2019 är alla kommuner och landsting enligt minoritetslagen skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete, vilket inkluderar alla nationella minoriteter, bl.a. romer. På begäran ska uppgifter om dessa mål och riktlinjer lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget. Skyldigheten att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt lagen har också tydliggjorts. I minoritetslagen framgår nu också vad samråd enligt lagen innebär, genom att det anges att samråd ske genom att förvaltningsmyndigheterna för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndigheternas beslutfattande.

Läs mer på: https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/nystart-for-en-starkt-minoritetspolitik/

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu