Nyheter| Isof föreslår att språkcentrum inrättas för jiddisch och romani chib

Isof

INRIKES| På hemsidan för Institutet för språk och folkminnen (Isof) står det att läsa att det har utrett inrättandet av språkcentrum för de nationella minoritetsspråken. I en tidigare delrapport föreslogs språkcentrum för finska och för meänkieli. I slutrapporten föreslår Isof att språkcentrum bör inrättas även för jiddisch respektive romani chib – och att båda dessa ska placeras i Stockholm.

Slutrapporten innehåller även konkreta förslag på hur de två skilda språkcentrumen för jiddisch och romani chib ska organiseras, styras, finansieras och bemannas.

Det är nödvändigt att de berörda minoriteterna får inflytande över verksamheternas inriktning. Därför har vi i förslagen framhållit att en styrgrupp med representanter från minoriteterna bör knytas till respektive språkcentrum, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Vi har sett på olika alternativ när det gäller placering, men från minoriteternas sida har önskemålen om att centrumen för jiddisch och romani chib bör placeras i Stockholm varit mycket starka och det har varit avgörande för det förslag vi lämnar.

Förslag om fyra nya språkcentrum

Förslagen i slutrapporten har arbetats fram inom ramen för regeringsuppdraget att utreda hur språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan organiseras. Ingrid Johansson Lind har på uppdrag av generaldirektören lett arbetet. I den delrapport som skickades in i februari i år föreslog Isof att språkcentrum för finska respektive meänkieli bör inrättas. Sammantaget föreslår Isof därmed att fyra nya språkcentrum inrättas som egna enheter inom myndigheten.

Behovet av insatser för att bevara och främja de här språken är i många fall akut och vi tror att språkcentrum är en mycket bra modell för detta. Men det finns behov av ytterligare insatser och det kommer Isof att fortsätta utreda i samband med vårt nya uppdrag att ta fram förslag till ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken, säger Martin Sundin.

Lyckat samrådsförfarande

Utredaren Ingrid Johansson Lind framhåller att utredningsprocessen varit mycket givande och bitvis utmanande.

Vi har arbetat rättighetsbaserat, där de berörda minoriteterna har involverats tidigt i processen genom både informationsmöten och arbetsgrupper. Vi har även använt en form av skriftligt samrådsförfarande, både webbaserat och via mejl, för att nå så många intresserade språkbärare som möjligt. Resultatet har varit övervägande positivt, säger hon.

Ingid Johansson Lind arbetar nu vidare med minoritetsfrågor som regeringens särskilda utredare i utredningen Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik.

Läs hela slutrapporten Språkcentrum för nationella minoritetsspråk – Slutrapport 1 oktober 2019 (pdf, 556.5 kB).

Kontakt

Martin Sundin, generaldirektör Isof
E-post: martin.sundin@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 073-558 61 00

Ingrid Johansson Lind, utredare och samordnare
E-post: ingrid.johansson.lind@regeringskansliet.se
Telefon: 08-405 17 94, 076-136 83 92

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu