Nyheter| Nytt samarbete med Fredens Hus om romers rättigheter

pixabay

Uppsala kommun inleder ett samarbete med Fredens Hus för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och den nationella minoriteten romer. Ett av målen är att ungdomar som tillhör nationella minoriteter ska få mer kunskap om sina rättigheter, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Under fyra år har Uppsala kommun varit en utvecklingskommun för romsk inkludering med ett särskilt uppdrag att stärka den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter. För att ytterligare sprida kunskap om mänskliga rättigheter och romsk inkludering inleds nu ett nära samarbete med Fredens Hus, en ideell förening som bland annat arrangerar utbildningar för att främja jämställdhet och motverka rasism.

Vi har ett gemensamt ansvar att både främja och skydda de mänskliga rättigheterna och det här samarbetet är ett initiativ för att göra just detta. Det är dags att på allvar stärka de grundläggande fri- och rättigheterna för de nationella minoriteterna säger Jesper Magnusson, verksamhetschef på Fredens Hus.

Utbilda och informera
Fredens Hus har lång erfarenhet av att arbeta med pedagogiska insatser genom till exempel kurser och interaktiva workshops i skolor och utställningar på temat mänskliga rättigheter. Nu blir deras uppdrag att skapa och genomföra aktiviteter i samarbete med kommunen om de nationella minoriteternas rättigheter med särskilt fokus på den nationella minoriteten romer.

Att stärka de nationella minoriteterna är en viktig demokratifråga. Genom samarbetet med Fredens Hus kan fler Uppsalabor stärka sin kulturella identitet, samtidigt som vi kan lära oss mer om varandra. På så sätt blir Uppsala en öppnare och mer inkluderande plats, säger Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden.

Folkbildande kulturaktiviteter
Samarbetet omfattar bland annat utbildningar och workshops för medarbetare, chefer, förtroendevalda och högstadie- och gymnasieskolor samt kultur- och folkbildande aktiviteter för att synliggöra romsk historia och kultur i Uppsala. Kommunen ska också tillsammans med Fredens Hus och romska ungdomar genomföra aktiviteter riktade till ungdomar från alla nationella minoriteter för att öka ungdomarnas kunskap om sina minoritetsrättigheter.

Allas lika värde är demokratins grundval, ändå behandlas människor fortfarande olika och diskrimineras. Därför är det viktigt att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och särskilt viktigt att även nå barn och unga som tillhör de nationella minoriteterna, de behöver få mer kunskap om sina rättigheter. Där blir samarbetet mellan Fredens Hus och Emilia Huczko, kommunens samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens, extra viktigt för att vi ska kunna nå dem på deras villkor, säger Helene Löwgren, samordnare för Uppsala som utvecklingskommun för romsk inkludering.

Samarbetet omfattar en budget på 420 000 kronor för aktiviteter under 2020 och 2021 och ingår i ett riktat statsbidrag för arbetet som utvecklingskommun för romsk inkludering.

Beslutet om samverkan med Fredens Hus togs i socialnämnden 28 maj, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu