Nyheter| Regeringen tar ytterligare steg för stärkt romsk inkludering

I ett pressmeddelande skriver Regeringskansliet att Länsstyrelsen i Stockholm ges extra medel för att bland annat stärka romska flickors och kvinnors möjligheter till deltagande i samhället. Detta är en del av regeringens arbete för att förbättra romers situation i Sverige.

Länsstyrelsen i Stockholms län tillförs 1,3 miljoner kronor till sitt uppdrag med romsk inkludering, för att dokumentera erfarenheter och kunskap från de kommuner som fått statsbidrag för att arbeta med romsk inkludering. De får samtidigt i uppdrag att genomföra kapacitetsstärkande insatser riktat mot romska flickor och kvinnor, för att stärka deras möjligheter till organisering och deltagande i samhället.

Romska flickor och kvinnor är en utpekad målgrupp i strategin för romsk inkludering. Därför känns det både bra och viktigt att vi ger det här uppdraget, så att fler steg kan tas för att stärka gruppens möjligheter till deltagande i samhället, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Länsstyrelsen i Stockholms län har 2016–2019 i uppdrag att samordna och följa upp insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering. I uppdraget ingår att stödja kommuner att utveckla arbetssätt och metoder för romsk inkludering och se till att dessa kontinuerligt sprids till kommuner, landsting och berörda myndigheter.

Regeringens strategi för romsk inkludering

I februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under 2012–2032 (skr. 2011/12:56). Den tjugoåriga strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Regeringen har avsatt ca 58 miljoner kronor under 2016–2019 för åtgärder för romer utöver de ordinarie medel som finns för de nationella minoriteterna. Regeringens strategi för romsk inkludering

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu