Nyheter| Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslagen 7:1 och 7:2 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse

pixabay

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Av anslagsposten får 500 000 kronor användas för att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (Ku2019/01339/CSM).

ap.9 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt för myndighetens administrativa utgifter för fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

ap.10 Stöd för nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Bestämmelser om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 700 000 kronor.

ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inklusive de administrativa kostnader som följer.

ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter för genomförande och administration av webbplatsen minoritet.se i syfte att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden. Arbetet med webbplatsen ska involvera de fem nationella minoriteterna.

ap.16 Revitalisering av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för bidrag för revitaliseringsinsatser enligt förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Högst 400 000 kronor får användas för myndighetens utgifter för samordning av dessa insatser.

ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter avseende åtgärder för de nationella minoriteterna enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och enligt språklagen (2009:900) samt enligt Sveriges minoritetsåtaganden.

Av anslagsposten får 370 000 kronor användas av Statens skolverk för utgifter avseende uppdrag att utarbeta förslag till brobyggarutbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens i enlighet med regeringens beslut den 19 december 2019 (U2019/04372/S). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 oktober 2020.

Av anslagsposten får 470 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Stockholms län för utgifter avseende uppdrag att under 2020-2023 samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 19 december 2019 (Ku2019/02101/CSM). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 oktober 2020.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Läs regleringsbrevet här

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu