Nyheter| Svaren på remissen om Sveriges museum om Förintelsen

pixabay

Remiss från Kulturdepartementet

Remiss SOU 2020:21 Sveriges museum om FörintelsenDiarienummer: Ku2020/01036/KL

Publicerad 19 maj 2020 · Uppdaterad 05 juni 2020

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2020:21 Sveriges museum om Förintelsen. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Barnombudsmannen skriver i sitt utlåtande att:

Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)
Ku2020/01036/KL
Barnombudsmannen har tagit del av remissen och har inga synpunkter.

Under rubriken ”En ny fristående myndighet” står det:

FLH avstyrker utredningens huvudförslag till organisation av det nya museet i form av en ny fristående myndighet. Utredaren har inte på ett tillfredsställande sätt redovisat vilka motiv som en flytt av uppgifter från FLH till en ny myndighet grundar sig på, utöver att man självklart bör undvika två myndigheter ska syssla med konkurrerande verksamheter.
Eftersom FLH idag innehar en mycket stor del av det uppdrag utredningen vill ge den nya myndigheten, så skapar förslaget stora gränsdragningsproblem och risk för överlappande verksamhet. Det är därtill inte möjligt att undvika problemet genom att dela verksamheten inom FLH i två så som utredningen skisserar. Så gott som all vår verksamhet tar sin utgångspunkt i Förintelsen. Utan det uppdraget kommer myndigheten att tappa sin profil och sitt existensberättigande.

Sista dag att svara på remissen är 17 augusti 2020.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu