Nyheter| Under 2018 tog 1 574 personer sina liv i Sverige

Foto: Suicide Zero

INRIKES| DIKKO skrev en artikel om att Folkhälsomyndigheten har gjort en undersökning om Sveriges nationella minoriteter och kommit fram till att det behövs bättre förutsättningar för en god hälsa. I rapporten framkommer det att hälsosituationen är olika för minoritetsgrupperna men även i jämförelse med majoritetsbefolkningen.

Den judiska gruppen beskriver känslor av rädsla och oro för våld och hot.
Resande/romer tar upp livsvillkoren, utanförskap, ojämlikhet och sämre levnadsvanor som stora ohälsofaktorer.
Tornedalingarna kopplar ohälsan till att deras språk meänkieli håller på att försvinna.
Samerna har en oro för psykisk ohälsa hos de unga samerna och då särskilt bland renskötande unga män.
Också i den sverigefinska gruppen finns en oro för den psykiska ohälsan.

Ökat antal självmord under 2018

I ett pressmeddelande skriver Socialstyrelsen att under 2018 tog 1 574 personer sina liv i Sverige. Det är en ökning med 30 personer jämfört med året innan. Den största ökningen har skett i åldersgrupperna 15 till 24 och 25 till 44 år. Detta visar Socialstyrelsens siffror som släpptes i dag.

Socialstyrelsens siffror visar att 1 478 personer begick självmord under 2016 och året därpå var siffran 1 544. Under 2018 ökade siffran ytterligare då 1 574 personer tog sina liv. Totalt är det 30 personer som varje vecka tar sina liv.

– Det är en djup tragedi för alla drabbade och för samhället i stort. Trots att vi pratar mer öppet om självmord och fler insatser görs idag så fortsätter självmordstalen att öka. Det visar på att det satsas alldeles för lite på suicidpreventiva åtgärder. Nu behövs krafttag från alla delar i samhället och kunskapen om hur vi kan förhindra självmord måste öka, säger Sonny Wåhlstedt, talesperson för Suicide Zero.

– Det är ett stort misslyckande för hela samhället att vi inte lyckas minska antalet suicid. Det som behövs nu är en reviderad, nationell handlingsplan för att möta nollvisionen, mer pengar till suicidpreventiv forskning samt kunskapshöjande insatser, säger Sonny Wåhlstedt, talesperson för Suicide Zero.

I årets överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, satsas 1,77 miljarder kronor på området Psykisk hälsa. Av de miljarderna öronmärktes inget till suicidprevention. Suicide Zero anser att suicidprevention måste bli ett eget och prioriterat område med mycket större satsningar för att självmordstalen ska minska radikalt.

Kontakt 
Sonny Wåhlstedt, talesperson Suicide Zero
Telefon: 070-459 91 15
E-post: sonny@suicidezero.se

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden. Det finns mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring självmord och psykisk ohälsa. Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Genom att synliggöra självmord och jobba förebyggande kan vi bryta tabun och rädda liv. Självmord upphör inte för att vi blundar och tiger.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu