Nyheter| Uppdrag: Nationell stödlinje för personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående

pixabay

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta reda på om människor med psykisk ohälsa och självmordsbenägenhet behöver en nationell stödlinje.

Stödlinjen ska också rikta sig mot anhöriga och närstående. Om myndigheten kommer fram till att en sådan stödlinje behövs ska den bland annat föreslå hur den kan organiseras. Förslagen ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva.

I uppdragsbeskrivningen står det att:

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdraget i nära samverkan med
Socialstyrelsen och i arbetet med uppdraget föra dialog med Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR), regioner och kommuner, patient-, brukar och anhörigorganisationer, det civila samhället samt med representanter för de nationella minoriteterna. Vidare ska samråd ske med de övriga aktörer som är av relevans för uppdragets genomförande, däribland Inera AB och 1177 Vårdguiden.

Ladda ner:

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Läs mer om psykisk ohälsa