Nyhetsnotis Region Dalarna nationella minoriteter


”År 2030 ser vi ett Dalarna som under det senaste decenniet genomgått en stor omställning. Ett aktivt och nyskapande arbete för ett hållbart Dalarna har stärkt länets attraktivitet och konkurrenskraft, och gjort det ännu bättre att leva och verka i Dalarna”. Så står det i inledningen till Dalastrategin som innehåller mål och prioriteringar på lång sikt samt ska bidra till samverkan mellan olika aktörer i Dalarna.

Det är Region Dalarna som har haft ansvaret att samordna framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin, men det är hela Dalarnas utvecklingsstrategi. Ett 60-tal aktörer i Dalarna har inkommit med remissvar som har beaktats i förslaget.

Förslaget till regional utvecklingsstrategi 2030, som kallas Dalastrategin, föreslås nu gå vidare till regionfullmäktige för beslut. Det har regionstyrelsen slagit fast.

Förslaget till ny Dalastrategi ersätter befintlig regional utvecklingsstrategi, Dalarna 2020.

Strategi antagen för nationella minoriteter och urfolket samer

Minoritetsarbetet behöver intensifieras, menar regionstyrelsen som nu antagit en strategi för nationella minoriteter och urfolket samer. Strategin ska fungera som ett underlag för regionens nämnder och deras förvaltningar vid planering av respektive verksamhet.

Region Dalarna är enligt lag skyldig att informera om rättigheterna som nationella minoriteter och urfolket samer har, skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturella identitet, samt genom samråd ge inflytande till grupperna.

Minoritetsarbetet är en del av FN:s mänskliga rättigheter och kopplat till genomförandet av Agenda 2030 som preciseras i Region Dalarnas hållbarhetsprogram.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 00