Rådet och Europaparlamentet når överenskommelse om lag som skyddar journalister och människorättsförsvarare

skärmklipp

EU har tagit ett viktigt steg mot att skydda journalister och människorättsförsvarare mot ogrundade anspråk eller rättegångsmissbruk. Rådets spanska ordförandeskap och Europaparlamentet har nått en politisk överenskommelse om ett direktiv som skyddar dessa personer från strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt (munkavleprocesser).

Källa: consilium.europa.eu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Användningen av dessa rättsprocesser för att tysta personer som yttrar sig i frågor av allmänt intresse blir allt vanligare. I direktivet införs rättssäkerhetsgarantier mot sådana anspråk i civilrättsliga frågor med gränsöverskridande följder.

Våra demokratier är i fara när de rika och mäktiga kan tysta kritiker i domstol när de talar om frågor av allmänt intresse. Med denna nya lag försvarar EU journalister och människorättsförsvarare mot ogrundade och otillbörliga rättegångar.Félix Bolaños, Spaniens justitieminister

Personer som dras in i munkavleprocesser kommer att omfattas av ett antal rättssäkerhetsgarantier och rättsskydd. De kan begära att domstolen gör följande:

  • Ogillar talan i ett tidigt skede. Om talan anses vara uppenbart ogrundad kan en domare besluta att avvisa talan så tidigt som möjligt i förfarandet. Domstolen bör påskynda en sådan begäran från svaranden.
  • Kräver en ekonomisk säkerhet från den person eller det företag som väckte talan. En domstol kan besluta att kräva att käranden, dvs. den person eller det företag som drar igång en munkavleprocess, ställer säkerhet för rättegångskostnaderna.
  • Söker andra typer av rättsmedel. En domstol kan till exempel besluta att käranden måste bära kostnaderna för förfarandet, inklusive kostnaderna för svarandens juridiska ombud. En domare kan också besluta att den part som inledde munkavleprocessen kan bli föremål för vite eller andra lika effektiva åtgärder.

Gränsöverskridande munkavleprocesser

Rådet och Europaparlamentet enades om hur man kan fastställa att en munkavleprocess är gränsöverskridande. Ett ärende anses ha gränsöverskridande följder såvida inte båda parter har hemvist i samma medlemsland som den domstol där talan väcks och alla andra faktorer som är relevanta för situationen finns i det medlemslandet.

Domar i länder utanför EU

Om en person som bor i EU är föremål för en munkavleprocess i ett land utanför EU måste EU-länderna vägra att erkänna och verkställa den dom som meddelats i det landet om den kan anses vara uppenbart ogrundad eller oskälig i det berörda medlemslandet.

Åtgärder till stöd för offer för munkavleprocesser

För att ytterligare stödja offer för munkavleprocesser måste medlemsländerna på ett enda ställe informera om rättssäkerhetsgarantier och rättsmedel.

För att bättre förstå fenomenets omfattning kommer medlemsländerna också att samla in specifika data om munkavleprocesser från domstolarna.

Vad händer nu?

Överenskommelsen måste godkännas av medlemsländernas företrädare i rådet (Coreper). Om texten godkänns måste den antas formellt av både rådet och Europaparlamentet.

Bakgrund

Munkavleprocesser inleds i regel av inflytelserika privatpersoner, lobbygrupper, företag och statliga organ. Syftet är att censurera, skrämma och tysta kritiker genom att tvinga dem att bära kostnaderna för juridiskt försvar till dess att de avstår från kritik eller upphör att opponera sig.

De vanligaste måltavlorna för munkavleprocesser är journalister och människorättsförsvarare. Även andra personer som deltar i den offentliga debatten – t.ex. forskare och akademiker – kan bli måltavlor.

Ökningen av antalet munkavleprocesser har dokumenterats i ett antal rapporter om rättsstatsprincipen och utvärderingar av EU-kommissionen där man tittat på utvecklingen i EU:s medlemsländer och gått igenom analyser från Europarådet.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS