Romsk inkludering

Rosenbad i Vinterskrud..Foto & Rosenbad Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Strategin för romsk inkludering antogs 2012 med målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha lika möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin för romsk inkludering baseras på regeringens politik för nationella minoriteter, vilket säkerställer en kombination av såväl allmänna som riktade åtgärder.

Strategin har anti-diskriminering och jämställdhet som tvärgående perspektiv och romers heterogena sammansättning poängteras. Strategin omfattar sex delområden; utbildning, arbete, bostad, social omsorg och hälsa, kultur och språk samt civil organisering med nationella mål kopplade till samtliga delområden. Strategin ska genomföras i samverkan med romer på lokal, regional och nationell nivå, där bland annat den av Regeringskansliet utsedda romska referensgruppen är en viktig samarbetspart. I uppdraget ingår även att utveckla ett uppföljningssystem utifrån tidigare erfarenheter med så kallade nulägesbeskrivningar.

Internationellt om romsk inkludering

Den 6 oktober 2020 presenterades ett nytt europeiskt strategiskt ramverk för romsk jämlikhet, inkludering och delaktighet av EU-kommissionen. Samtidigt presenterades förslag till rådsrekommendationer på samma område, vilka beslutades 12 mars 2021. Det tidigare strategiska ramverket har löpt från 2011–2020.

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) har tagit fram en ministerdeklaration från 19 januari 2020. Sverige har ställt sig bakom deklarationen. Genom deklarationen förbinder sig medlemsstaterna att vidta åtgärder för att bland annat främja forskning om Förintelsen och folkmordet på romerna. Vidare beslutades 8 oktober 2020 om en icke-juridiskt bindande arbetsdefinition av begreppet antizigansim (anti-Roma racism) av IHRA.

EU:s byrå för fundamentala rättigheter (FRA) har under 2019 genomfört en undersökning om romers situation i bland annat Sverige. Rapporten publicerades den 23 september 2020. Rapportens resultat visar på skillnader i levnadsvillkor mellan romer och icke-romer i samtliga undersökta länder. Jämfört med de andra länderna är fattigdomen, mest utbredd bland romer i Sverige. En femtedel av 400 svarande uppger att någon i hushållet den senaste månaden behövt gå till sängs hungrig. Länsstyrelsen i Stockholms län planerar tillgängliggöra resultaten under 2021.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS