Skolverket: Modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråk

foto pixabay

Skolverkets nya direktiv gäller från den 1 juli 2022

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Romer är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk − romani chib −
är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i
stort behov av att stärkas. För att säkra språkens framtid i landet är det nödvändigt att fler
utvecklar språkkunskaper. Språken är viktiga kulturbärare som uttrycker gemensamma
erfarenheter, värden och kunskaper som förenar de nationella minoriteterna i Sverige med
människor som talar samma språk i andra delar av världen. Att ha kunskaper i språket och om
minoritetens kultur kan ge nya perspektiv på den egna identiteten och stärker möjligheterna till
deltagande i samhällslivet i Sverige och andra länder.

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk ska syfta till att
eleverna utvecklar kunskaper i och om språket samt kunskaper om minoritetens kultur. Genom
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro
till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om språkets uppbyggnad och blir
medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att samtala, läsa och skriva på det nationella
minoritetsspråket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att läsa och reflektera över
skönlitteratur och andra typer av texter. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin
flerspråkighet, sin förståelse av omvärlden och sin identitet. Undervisningen ska också bidra till
att eleverna utvecklar kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera egna åsikter och
tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska
uttrycksformer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och sin
flerspråkighet. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla kunskaper
om den nationella minoritetens historia, kulturella uttryck och traditioner. Vidare ska eleverna ges
förutsättningar att utveckla kunskaper om det nationella minoritetsspråkets ursprung, utveckling
och nutida status.

Undervisningen i ämnet modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla

  • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang,
  • förmåga att läsa och reflektera över olika typer av texter, och
  • kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där romani
    chib talas

Läs hela dokumentet HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS