Staten som gav oss namnet resanderomer

privat bild

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Resandefolket tillhöra Sverige nationella minoriteter. Det innebär vi finns i minoriteten romer. När staten bestämde att vi skulle tillhöra minoriteten romer ändrades vårt namn till resanderomer, vilket våra äldre aldrig kallat sig för.

Ordet rom fanns inte hos oss resande utan kom först hur på 60 talet då dom finska romerna kom in i vårt land. Vår grupp, de resande eller Resandefolket, har varit i landet längst i landet och är den största gruppen vilket ibland verkar glömmas av.

De flesta som arbetar med minoriteten romer vet att vi heter Resandefolket eller resande och ändå använder man fel benämning på oss. Överallt i Europa säger man Sinti och roma, men i Sverige är alla romer och vi resande blev resanderomer. Var och en av grupperna i minoriteten romer har rätt till sin egen historia och har blivit behandlade av samhället på olika sätt.

Rasism och rasbiologi låg till grund för hur resande behandlades i Sverige under 1900-talet. I vart fjärde hushåll bland Resandefolket fanns det någon anhörig som tvångssteriliserats. Omhändertagandet av barn bland resande var mycket högre än hos övriga i samhället. Staten borde erkänna att Resandefolket är en grupp i minoriteten romer med ett eget språk, egen historia och kultur samt egna traditioner.

Staten som gav oss namnet resanderomer och frågade oss inte ens. Samtliga romer i landet oavsett man kom hit som flyktingar under Balkankriget eller från andra länder borde få behålla rätten till sin egen historia. Så även vi resande. Minoriteten romer är ingen homogen massa, utan den består av fem olika grupper. Var och en av dessa grupper bör få äga sin egen historia, språk och kultur och inte klumpas samman till en enda grupp. 

Varför kan man inte bara göra som i resten av Europa och säga resande och romer, eller sinti och roma eller traveller och roma?

Kurt Magnusson
redaktionen@dikko.nu


Fakta om minoriteten romer

Resandefolket är den grupp som bott i Sverige längst. Resandefolket har fått utstå många övergrepp. Redan Gustav Vasa, på 1500-talet, utlyste folkmord på resandefolket. Under 1900-talet omhändertogs barnen och de vuxna utsattes för tvångssteriliseringar, något som pågick ända in på 70-talet. Resandefolket är gamla tidernas “tattare”. Om du vill lära dig mer om den forskning och de teorier som finns om Resandefolket kan du läsa Dinglarens väg – Vorsos droms och kapitlet Sveriges historia – ett resandeperspektiv.

Svenska romer under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet kom en ny grupp till Sverige, främst från Ryssland och Frankrike. De fick stanna i Sverige, men inte bli bofasta utan var förvisade till särskilda områden och tältläger. Barnen fick inte heller gå i skolan. Detta förändras först på 60-talet. Svenska romer är gamla tidernas “zigenare”. Svenska Romer – Vår romska historia

Finska romer är ursprungligen resande som utvisades till Finland på 1500-talet (Gustav Vasa) där de skaffade sig en egen kultur och klädstil i fångenskapen. I Finland levde många finska romer under extremt fattiga förhållanden och deras barn blev ofta tvångsomhändertagna. När Sveriges gränser åter öppnades för romer 1954 började finska romer flytta över gränsen för att få möjlighet till ett drägligt liv. Finska romer – Vår romska historia.

Utomnordiska romer under slutet av 60-talet kommer ytterligare en grupp romer hit, från Polen, Ungern, Spanien, Tjeckoslovakien, Jugoslavien och övriga delar av Östeuropa. Denna grupp kallas utomnordiska romer. Enligt de politiska ideal som var, bedrevs en stark assimileringspolitik när de kom, de skulle lämna sin gamla livsstil och ”tas om hand” av samhället. När samhället ska “ta hand om”, omhändertas de romska barnen. Utomnordiska romer – Vår romska historia.

Nyanlända romer är oftast från Balkan och har kommit som flyktingar under de senaste tjugo åren. Vissa har haft lätt att etablera sig, medan andra haft det svårare. Nyanlända romer – Vår romska historia.

På senare tid har det också kommit romer från EU-länder som tack vare den fria rörligheten kunnat resa hit för att söka arbete och försörjning. De lever ofta utanför samhället, och deras tillvaro präglas ofta av hemlöshet och fattigdom. 500 år av slaveri.