Stor ökning av tips och klagomål om diskriminering

wikipedia
Antalet anmälningar, tips och klagomål om diskriminering som inkommer till DO ökade under förra året. Detta framkommer i en ny statistikrapport som DO publicerar idag. Ökningen sammanfaller tidsmässigt med införandet av ett nytt webbformulär för att lämna tips och klagomål.
Under förra året inkom 3524 anmälningar, tips och klagomål till DO. Det kan jämföras med år 2019 då antalet var 2631. Statistiken visar alltså på en tydlig ökning på 34 procent under året. Merparten av ökningen sker efter den 1 september då ett nytt webbformulär för att lämna tips och klagomål infördes.

Det går inte att säga att det är den enda förklaringen, men införandet av webbformuläret kan ses som en bidragande orsak till ökningen.

DO:s rapport visar att de vanligaste diskrimineringsgrunder som anges i anmälningar, tips och klagomål är etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. Etnisk tillhörighet anges i 40 procent av de anmälningar, tips och klagomål som inkom förra året och som rör diskriminering, och funktionsnedsättning i 32 procent. Rapporten visar också att anmälningar, tips och klagomål som rör diskrimineringsgrunden ålder ökar, främst inom områdena varor och tjänster och hälso- och sjukvården.–  Det här är en tydlig signal från människor att man upplever sig utsatt för diskriminering. Och det bekräftar att DO:s verksamhet är angelägen för den enskilde och att det krävs insatser för att motverka och förebygga diskriminering i Sverige, säger DO Lars Arrhenius.

Den statistik som presenteras i rapporten är av deskriptiv karaktär. Det innebär att DO i första hand redovisar antalet inkomna anmälningar, tips och klagomål och vilka förändringar som skett över tid. DO ger inte några djupgående förklaringar av resultat eller förändringar över tid.– Tanken är att det här ska bli en årlig rapport och min förhoppning är att vi till nästa år också ska kunna gå lite mer på djupet vad gäller vissa av resultaten och även kunna ge svar på vad de förändringarna kan tänkas bero på, säger Lars Arrhenius.

Fakta
DO:s rapport, ”Statistik över anmälningar, tips och klagomål som inkommit till DO åren 2015–2020”, som presenteras idag innehåller statistik över de anmälningar, tips och klagomål som inkommit till Diskrimineringsombudsmannen (DO) under perioden 2015–2020, med särskilt fokus på de anmälningar, tips och klagomål som inkom 2020.Statistiken grundar sig på de anmälningar, tips och klagomål som DO registrerar i sitt diarium. Sammanställningen utgår från den information som uppgiftslämnaren har lämnat och är inte i sig en bedömning av huruvida diskriminering i diskrimineringslagens mening har skett. Statistiken visar vad anmälningar, tips och klagomål som inkommer till DO rör. Den ger dock därmed inte bilden av hur förekomsten av diskriminering i samhället ser ut.

Tillsammans med andra kunskapsunderlag är rapporten en del i arbetet med att bygga upp och tillgängliggöra kunskap, i detta fall deskriptiv statistisk kunskap om anmälningar/tips/klagomål.

Att på övergripande nivå analysera inkomna anmälningar, tips och klagomål ger kunskap som kan användas i myndighetens arbete att verka mot diskriminering. Det kan exempelvis handla om kunskap om vad anmälningar, tips och klagomål visar när det gäller i vilka delar av samhället som diskriminering förkommer, vilka diskrimineringsgrunder som anges i anmälningarna/tipsen/klagomålen, och om antalet anmälningar, tips och klagomål förändrats över tid.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS