Tjeckien kränker funktionshindrade och romska barn genom institutionalisering

pixabay

Europeiska kommittén för sociala rättigheter fann den 23 november Tjeckien ansvarig för storskalig och diskriminerande institutionalisering av barn med funktionsnedsättning och romska barn i vårdinrättningar. Kritiken menar att landet misslyckats med att anta och genomföra en lämplig avinstitutionaliseringsstrategi. 

I ett beslut fann Europeiska kommittén brott mot rättigheterna för särskilt utsatta romska barn och barn med funktionshinder under 3 år, särskilt skyldigheten att säkerställa lämpligt socialt och ekonomiskt skydd för barn enligt artikel 17 i stadgan från 1961.

Maroš Matiaško, forumets ordförande, kommenterade beslutet: 

Kommitténs budskap är mycket starkt. Institutioner är skadliga för barn, och ur juridisk synvinkel måste regeringen vidta alla nödvändiga åtgärder för att avinstitutionalisera det befintliga systemet för tidig barnomsorg. Denna systemiska förändring måste byggas på principen att alla barn har rätt att dra nytta av en familjemiljö, oavsett deras situation eller behov.

ERRC Legal Manager, Senada Sali, välkomnade kommitténs erkännande att:

både romska barn och barn med funktionsnedsättning står inför oproportionerliga vårdrisker jämfört med majoritetsbefolkningen, och att stater – i detta avseende – måste säkerställa lämpligt socialt och ekonomiskt skydd för små barn, med särskild uppmärksamhet åt situationen för missgynnade och utsatta barngrupper.

Beslutet bygger på tre rättsliga grunder. För det första fann kommittén att statens underlåtenhet att minska antalet småbarn placerade på institutioner samt att tillhandahålla små barn lämpliga tjänster i familjebaserade och samhällsbaserade tjänster inom rimlig tid och till maximal användning av tillgängliga resurser, bryter mot artikel 17 i stadgan från 1961. Europeiska kommittén fann att befintlig lagstiftning i Tjeckien som möjliggör institutionalisering av unga och utsatta barn och det löpande underhållet av barnhem i enlighet med Health Care Act inte uppfyller skyldigheterna enligt artikel 17 i stadgan.

För det andra, vid utvärderingen av de åtgärder som den tjeckiska regeringen vidtagit för att reformera det befintliga systemet, fann Europeiska kommittén att den tjeckiska regeringen har misslyckats med att vidta betydande och målinriktade åtgärder för att avinstitutionalisera det nuvarande systemet för förskoleomsorg och istället tillhandahålla små barn tjänster i familjebaserade och communitybaserade inrättningar. Kommittén fann också att detta stred mot artikel 17 i stadgan. 

Slutligen betonade Europeiska kommittén vikten av att samla in relevanta uppgifter som är nödvändiga för formuleringen av en adekvat politik och antagandet av lämpliga åtgärder. Eftersom den tjeckiska regeringen inte har tillhandahållit några bevis eller relevant information om antagandet av åtgärder för att förbättra tillhandahållandet av lämpliga familjebaserade och samhällsbaserade tjänster för romska barn och barn med funktionsnedsättning, var det också ett brott mot stadgan från 1961 på denna grund, avslutas pressmeddelandet.

Tjeckien måste nu genomföra åtgärder som svar på beslutet.

Det fullständiga beslutet från Europeiska kommittén för sociala rättigheter finns här .

Detta pressmeddelande finns också på tjeckiska .