#valet2022 | Stockholms stads minoritetspolitik

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Moderaterna i Stockholms stad vet att romer är en grupp som är särskilt utsatt i samhället och Stockholms stad har därför jobbat med att ta fram en strategi för romsk inkludering. På min fråga om vilken minoritetspolitik de hade skickade de över stadens strategi för romsk inkludering.

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla: Stockholm har en väl fungerande arbetsmarknad som skapar hög sysselsättning bland befolkningen. Alltfler jobbar och försörjer sig själva. Oavsett vem man är går det att få ett arbete som matchar utbildning och yrkeserfarenhet eller en utbildning som leder till arbete.
→ Arbetsmarknadsnämnden utvecklar insatser för att nå arbetssökande romer med information, vägledning och stöd om arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet. Prioriterade målgrupper är unga romer mellan 16 och 29 år samt romska kvinnor.
→ Arbetsmarknadsnämnden utvecklar vuxenutbildningar som kan kombineras med kommunala visstidsanställningar, Stockholmsjobb.
→ Arbetsmarknadsnämnden utvecklar ett strategiskt och långsiktigt arbete med brobyggarverksamheten. Det innefattar en strategisk och långsiktig samverkan
med andra förvaltningar och Arbetsförmedlingen.
→ Arbetsmarknadsnämnden utvecklar rutiner för uppföljning av brobyggarverksamheten med syftet att synliggöra verksamhetens effekter för romers ställning på arbetsmarknaden.

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla: Alla barn i Stockholm får rätt till en bra utbildning tillgodosedd oavsett bakgrund. Stadens förskolor och skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet.
→ Utbildningsnämnden stärker kunskaper om romers utsatthet och antiziganism som ett led i det generella arbetet mot mobbning, kränkande behandling och trakasserier.
→ Utbildningsnämnden arbetar aktivt för att öka antalet modersmålslärare i romani chib och antalet barn som deltar i modersmålsundervisning.
→ Stadsdelsnämnderna ska genom förskolan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
→ Utbildningsnämnden arbetar aktivt för att öka kunskapen hos lärare om den romska nationella minoritetens kultur, språk och historia

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla: Det finns ett mångsidigt utbud av kultur och fritid i alla stadens delar, där människor upplever, deltar i och är med och skapar aktiviteter. Konstnärer, musiker och kreativa branscher bidrar till att skapa denna attraktiva stad i ständig utveckling.
→ Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla och därigenom spegla och inkludera den romska minoriteten.
→ Kulturnämnden prioriterar arbetssätt som bidrar till att stadens kulturscener och museum synliggör den romska minoriteten villkor i dag och plats i
Stockholm samt Stockholms historia ur ett romskt perspektiv.
→ Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna genomför insatser för att underlätta för romska minoriteten att söka kultur- och utvecklingsstöd.

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla: I det sociala arbetet finns tydligt fokus på det förebyggande arbetet och tidiga insatser. Flera aktörer i staden arbetar tätt tillsammans för att förebygga att människor hamnar i social utsatthet och agerar snabbt och effektivt om det ändå sker.
→ Socialnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna utvecklar ett strategiskt och långsiktigt arbete som ökar den romska minoritetens förtroende för socialtjänsten. Det handlar om att öka brukarmedverkan, delaktighet och dialog. Prioriterade grupper är romska kvinnor samt barn och unga.
→ Socialnämnden utvecklar ett strategiskt arbete med romsk brobyggarverksamhet.

Vill du läsa mer så kan du läsa Stockholms stads strategi för romsk inkludering 2018–2022

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022

Kent Wisti

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS