#valet2022 | Borås stad vill skapa delaktighet och inflytande för de nationella minoriteterna

Foto Kurt Magnusson

Borås stads enhet för de nationella minoriteterna ligger på Arbetslivsförvaltningen och de har två huvuduppdrag. Där det ena är kopplat till nationella minoriteter. De ska samordna arbetet kopplat till lagstiftningen i hela Borås Stad men därefter ligger ansvaret på varje förvaltning att både sätta upp mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet och utföra det.

Mål och riktlinjer för enheten Integration och nationella minoriteter

  • Att sträva efter att den som är tillhörig en eller flera nationell/a minoritet/er, boende i Borås Stad, ska ha kunskap om sina rättigheter, vara delaktiga och ha inflytande i frågor som direkt rör minoriteten, få sina rättigheter tillgodosedda.
  • Att bevaka och möjliggöra att samtliga politiker och medarbetare inom Borås Stad ska ha kännedom om nationella minoriteter.
  • Att bevaka och möjliggöra att samtliga politiker, medarbetare och chefer inom särskilt berörda nämnder och förvaltningar såsom förskola, grundskola, gymnasieskola, vård- och äldreomsorg samt kultur ska ha goda kunskaper om nationella minoriteter och deras rättigheter kopplat till lagstiftningen.
  • Att sträva efter att allmänheten ska ha kännedom om nationella minoriteter.

Vi stöttar förvaltningarna i deras arbete och har också tagit fram ett program med riktlinjer som följs upp en gång per år. Vi har en styrgrupp där representanter från de olika förvaltningarna finns med samt från de fem nationella minoritetsgrupperna. Vi har ett centralt samråd där samtliga fem minoriteter finns representerade, finskt förvaltningsområde har två samråd samt ett romskt råd där sex romska grupper finns representerade, inklusive resande. Dessa samråd hålls löpande. Vi kan därför inte svara för hela staden utan det blir en sammanfattning av vad vi försöker driva på vår enhet, säger talespersonerna för Borås stad.

Välj två eller tre områden och berätta varför de är de
viktigaste inom minoritetspolitiken?

Fokus på vårt arbete under 2021 kommer främst att ligga på frågor som rör äldres situation. Vi fortsätter vårt samarbete med skolan med kunskapshöjande insatser utifrån ett historiskt perspektiv inom minoritetspolitiken.Anledningen till att vi valt området äldrefrågor är att man lyft behovet i samtliga samråd varpå vi tog ett beslut i det centrala samrådet att arbeta med dessa frågor. De fem erkända minoriteterna har under århundraden levt i skuggan av den svenska historien. År 2016 antog Sverige en strategi för romsk inkludering. Samtliga samråd beslöt då att minoriteters historia måste synliggöras för att bygga tillit, öka kunskap, tolerans, acceptans och samtidigt stärka minoriteternas identitet.

På vilket sätt märker vi som finns i de nationella minoriteterna att minoritetsfrågorna tas på allvar?

Genom att kommunen har anställt personer tillhörande de nationella minoriteterna sverigefinnar och romer. Detta innebär att den som tillhör en nationell minoritet kan vända sig till dessa personer på sitt språk och träffa personer med kunskap om minoritetsgruppen. Vår enhet bistår individen/gruppen med att driva sina frågor. Samråden har en viktig funktion. De är motorn i allt minoritetsarbete.


På vilket sätt kan jag som resande/rom märka att våra
minoritetsfrågor tas på allvar?

Genom romska rådet och styrgruppen behandlas behov och frågor som lyfts upp av minoriteten. Alla frågor är lika viktiga. Man arbetar som en enad grupp.

Föreläsningen på skolorna är ett sådant exempel som först uppstod i romska rådet och som idag flera hundra elever varje år får ta del av. I dagsläget har över tretusen elever och pedagoger tagit del av den.

De som svarat på frågorna är Robert, Jaana och Lotta | Borås Stad – Arbetslivsförvaltningen

Kurt Magnusson
redaktionen@dikko.nu
#valet2022

Kent Wisti

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS