Vanligt bland unga romer att uppleva trakasserier – åtgärder krävs för att motverka antiziganism

pixabay

Unga romer är stolta över sin romska identitet. Samtidigt är det vanligt att uppleva trakasserier och diskriminering. Det visar en undersökning som Länsstyrelsen har gjort. Myndigheten föreslår nu åtgärder för att säkerställa unga romers trygghet i skolan och öka kunskapen inom området nationella minoriteter.

Undersökningen har genomförts inom ramen för Länsstyrelsen Stockholms regeringsuppdrag att öka kunskapen om barns och ungas utsatthet för antiziganism, det vill säga rasism mot romer. 85 unga romer i åldern 13–25 år har svarat på enkäten. Resultatet stöds av tidigare rapporter, studier och vittnesmål samt erfarenheter från unga romer som deltagit i en referensgrupp kopplad till Länsstyrelsens regeringsuppdrag.

De flesta av de svarande i Länsstyrelsens undersökning är stolta över sin romska identitet. Samtidigt lever en majoritet med erfarenheter av trakasserier och det är vanligt att känna oro för att bli dåligt behandlad. Många upplever dessutom att beskrivningar av romer sällan eller aldrig är positiva och känner sig inte bekväma med att prata med andra om att de är romer i till exempel skolan, på jobbet, fritidsaktiviteter eller i sociala medier. Det är också vanligt att inte känna sig trygg med att få hjälp från skolan eller jobbet vid upplevelser av trakasserier.

– Det är allvarligt att unga personer känner sig otrygga med att vara öppna med sin identitet och inte heller känner sig säkra på att få stöd från vuxenvärlden. Att dessutom tillhöra en nationell minoritet tillför ytterligare en dimension. Enligt minoritetslagen ska nationella minoriteters möjlighet till utveckling av en kulturell identitet skyddas och främjas särskilt, säger Cecilia Viltre, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Behov av förändring

Genom resultatet av undersökningen och i arbetet med referensgruppen har behovet av att öka kompetensen i skolan om minoriteten romer, nationella minoriteters rättigheter och antiziganism tydliggjorts. Länsstyrelsen konstaterar att en avgörande del i arbetet med att säkerställa alla elevers trygghet och tillgång till sina rättigheter är att förekomsten av antiziganism och andra former av rasism i skolan aktivt följs upp och analyseras, och att åtgärder vidtas.

Det är också viktigt att bättre tillvarata romers kompetens och öka representationen av romer i offentlig verksamhet, läromedel och samhället i stort – både för att stärka romers delaktighet och inflytande samt för att spegla mångfalden av barn och unga i samhället.

– Det finns många vittnesmål om diskriminering och utsatthet bland romer dokumenterat, den kunskapen måste vi använda för att ge alla barn och unga tillgång till sina rättigheter. Nu behöver aktiva åtgärder sättas in för att genomföra en verklig förändring i att motverka antiziganism och skapa trygghet, säger Cecilia Viltre.

Undersökningen ”Stolt men ofta otrygg – en undersökning om unga romers upplevelser av trygghet och tillgång till sina rättigheter”

Redovisning av uppdraget

Den 15 september redovisar Länsstyrelsen sitt regeringsuppdrag. Baserat på genomförda aktiviteter inom uppdraget presenteras en rad åtgärder för att motverka barns och ungas utsatthet för antiziganism.

Redovisningen av regeringsuppdraget

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS