Därför hotar angiveriförslaget den svenska demokratin

John Stauffer, chefsjurist, Civil Rights Defenders

I helgen demonstrerade tusentals personer mot regeringens förslag om anmälningsplikt och i veckan kommer frågan att debatteras i riksdagen. Vi på Civil Rights Defenders är mycket kritiska till detta angiveriförslag. Det är ett förslag som i grunden förändrar vårt samhälles syn på människors lika värde där de grundläggande fri- och rättigheter som ska gälla alla, bara gäller några.

Källa: Civil Rights Defenders

Trots massiv kritik från människorättsorganisationer, fackförbund och svenska EU-ledamöter som tydligt markerar att lagförslaget är “ett brott mot mänskliga rättigheter, barnrättskonventionen och EU:s stadgar om grundläggande rättigheter” (TT/Omni) väljer regeringen att gå vidare med förslaget. Våra experter och jurister på Civil Rights Defenders finns tillgängliga för att kommentera hur angiveriförslaget inskränker mänskliga rättigheter, och hur vår svenska demokrati riskerar att undermineras om förslaget implementeras.

Minskad tillit till svenska myndigheter

– I slutändan leder förslaget om anmälningsplikt till ett angiverisamhälle med minskad tillit till svenska myndigheter. Det är ett förslag som inte hör hemma i ett modernt demokratiskt samhälle. Att Sverige inte har som ambition att vara en rättsstat där alla är lika inför lagen är mycket oroväckande, John Stauffer, chefsjurist och biträdande exekutiv chef på Civil Rights Defenders.

Vi på Civil Rights Defenders ser att angiveriförslaget får långtgående konsekvenser för såväl enskilda som för hela samhället. Förslaget påverkar allvarligt människors tillit till svenska myndigheter. Barn kommer inte att våga gå i skolan, sjuka kommer inte att våga söka vård, och anställda kan komma att straffas om de vägrar att involveras i jakten på en redan väldigt utsatt grupp.

Ökad etnisk rasprofilering

Människor med migrationsbakgrund och personer som rasifieras kommer också att drabbas. Oavsett rätt att befinna sig i Sverige eller inte kommer personer att misstänkliggöras, profileras och kontrolleras på grund av sitt utseende eller var de uppfattas komma ifrån. Detta problem kvarstår även om vissa yrkesgrupper som lärare eller läkare undantas från anmälningsplikten.

– Om förslaget blir verklighet väntar ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter kränks – ett angiverisamhälle där otillåten etnisk rasprofilering kommer att tillämpas i allt större utsträckning. Att göra undantag för vissa yrkesgrupper löser inte detta allvarliga problem”, John Stauffer, chefsjurist och biträdande exekutiv chef på Civil Rights Defenders.

Angiverilagar i auktoritära stater

Den svenska demokratin står inte opåverkad av den globala trenden av demokratisk nedmontering. Regeringens förslag som innebär att offentligt anställda blir skyldiga att anmäla personer utan tillstånd att vistas i Sverige ligger i linje med lagstiftning som vi känner igen från andra delar av världen där demokratin hotas. Det följer ett mönster av autokratisering, alltså motsatsen till demokratisering. Så sent som i våras försökte Ungern införa en liknande lagstiftning med fokus på att ange hbtqi-personer.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS