EU bakom avtal för bättre kranvatten och mindre plastavfall

pixabay
  • Minskad konsumtion av vatten på flaska kan hjälpa hushållen i EU att spara över 600 miljoner euro per år
  • Right2Water är det första europeiska medborgarinitiativet som antas som lag
  • Gränsvärdena för vissa förorenande ämnen skärps

Dricksvattendirektivet har godkänts av parlamentet och ska ge bättre tillgång till kranvatten av hög kvalitet, även för sårbara grupper.

På tisdagen godkände parlamentet ett avtal tillsammans med medlemsländerna om det nya dricksvattendirektivet.

De nya reglerna har kommit till för att vi ska kunna dricka bra kranvatten i hela EU. Detta efter att över 1,8 miljoner européer undertecknat det första framgångsrika europeiska medborgainitiativet, ”Right2Water”, till stöd för säkrare dricksvatten för alla.

För att förverkliga detta ska alla medlemsländer se till att det finns gratis vatten i offentliga byggnader och uppmuntra restauranger, matsalar och cateringföretag att servera vatten utan kostnad eller till en låg serviceavgift. Medlemsländerna ska också förbättra tillgången till vatten för utsatta grupper, t.ex. flyktingar, nomadiska grupper, hemlösa och minoritetskulturer, såsom romer och resandefolk.

Övervakning och förbättring av kvaliteten på kranvatten

För att få människor att hellre dricka kranvatten än flaskvatten ska kvaliteten på kranvattnet höjas genom höjda gränsvärden för vissa förorenande ämnen, inte minst bly.

I början på 2022 ska kommissionen lägga fram en bevakningslista över ämnen och föreningar som väcker hälsofarhågor hos människor och forskare. Listan kommer att omfatta läkemedel, hormonstörande ämnen och mikroplaster.

Kommissionen ska också upprätta EU-förteckningar över vilka ämnen som ska få tillåtas komma i kontakt med dricksvatten.

Medlemsländerna ska se till att de åtgärder de vidtar när de nya standarderna införs baseras på försiktighetsprincipen. Samtidigt får det inte ske någon försämring av kvaliteten på dricksvattnet jämfört med i dag.

20 år sedan det första dricksvattendirektivet började gälla är det dags att uppdatera och strama åt gränsvärdena för vissa förorenande ämnen, som exempelvis bly. För Europaparlamentet har det varit mycket viktigt att det nya direktivet gör vårt dricksvatten ännu säkrare och tar hänsyn till nya förorenande ämnen. Därför är jag väldigt glad över att direktivet innehåller regler för mikroplaster och hormonstörande ämnen, som bisfenol A, säger Christophe Hansen (EPP, Luxemburg).

Nästa steg

Direktivet träder i kraft tolv dagar efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter att lagen antagits har medlemsländerna två år på sig att göra de förändringar som krävs för att direktivet ska kunna efterlevas.

Bakgrund

Enligt kommissionen kan minskad konsumtion av vatten på flaska hjälpa hushållen i EU att spara över 600 miljoner euro per år. Om förtroendet för kranvatten ökar kan medborgarna samtidigt bidra till minskat plastskräp från vattenflaskor, vilket också skulle minska det marina skräpet. Plastflaskorna är en av de vanligaste typerna av plastskräp på våra europeiska stränder, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu