EU-parlamentet antar mer omfattande lag för att skydda offer

Lagen kriminaliserar nya former av exploatering på EU-nivå och säkerställer stöd till offer © Louisa Gouliamaki / AFP

Europaparlamentet har gett sitt slutliga klartecken till reviderade regler som syftar till att förebygga och bekämpa människohandel och skydda offer.

Källa: europarl.europa.eu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram
  • Nya brott på EU-nivå inkluderar tvångsäktenskap, olaglig adoption och utnyttjande av surrogatmoderskap
  • Bättre möjligheter för brottsbekämpande myndigheter att avveckla kriminella organisationer
  • Påföljder för företag som döms för människohandel

På tisdagen antog ledamöterna med 563 röster för, 7 röster emot och 17 nedlagda röster en lag som utökar omfattningen åtgärder för att bekämpa och förebygga människohandel och bättre stödja offren för denna kriminella verksamhet. Förutom arbetskraftsexploatering och sexuell exploatering kriminaliserar den nya lagen även tvångsäktenskap, olaglig adoption och utnyttjande av surrogatmoderskap på EU-nivå.

Den kommer också att:

– Förbättra samordningen mellan myndigheter med ansvar för människohandelsrelaterade frågor och asylmyndigheter, så att offer för människohandel som är i behov av internationellt skydd får lämpligt stöd och att asylrätten respekteras:

– Kriminalisera användningen av tjänster som tillhandahålls av offer för människohandel, om användaren i fråga vet att offret utnyttjas. Syftet är att minska den efterfrågan som göder exploatering:

– Införa påföljder för företag som dömts för människohandel, till exempel genom att utesluta dem från upphandlingsförfaranden och från tillgång till offentligt stöd eller subventioner:

– Se till att åklagare kan välja att inte åtala offer för brott som de tvingats att begå, och att offer får stöd oavsett om de samarbetar i utredningar eller inte:

– Ge stöd till brottsoffer, inklusive tillgång till trygga härbärgen och logi, med särskilt fokus på de mest utsatta grupperna:

– Garantera rättigheterna för personer med funktionsnedsättning samt lämpligt stöd, inklusive utnämning av förmyndare eller företrädare när det kommer till ensamkommande barn:

– Tillåta domare att betrakta spridning av sexuella bilder eller videor utan samtycke som en försvårande omständighet vid utdömande av straff eller påföljder.

Citat

Arbetet med den nya lagen har letts av den svenska vänsterpartisten Malin Björk. Efter omröstningen sa hon såhär: ”Vi nådde framsteg under dessa förhandlingar: Nya former av exploatering kommer att kriminaliseras och offrens rättigheter, inklusive migranters, kommer att förbättras. Vi minskar också efterfrågan på människohandel genom bestämmelser om sexuell exploatering. Vi har påbörjat en förändring, och nu måste EU-länderna göra det mesta av detta direktiv och se till att kvinnor och flickor inte köps och säljs i Europa.”

Medföredragande Eugenia Rodríguez Palop (Vänstern, Spanien) tillade: ”Tolv år efter antagandet av det ursprungliga direktivet var Europaparlamentet tvunget att se över EU:s regler, eftersom människohandeln har blivit mer sofistikerad samtidigt som de resurser som står till vårt förfogande fortfarande är begränsade. Vi måste kunna hitta offer tidigt och skydda och stödja dem. Människohandel är tortyr; förövarna måste betala för vad de har gjort och offren måste få kompensation och upprättelse för sitt lidande.”

Nästa steg

Rådet måste också formellt godkänna lagen. Direktivet träder i kraft tjugo dagar efter att det publicerats i EU:s officiella tidning. Därefter har EU-länderna två år på sig att införliva det i sin nationella lagstiftning.

Genom att anta den nya lagen svarar parlamentet på medborgarnas krav som framfördes i slutsatserna från konferensen om Europas framtid. Det gäller särskilt förslag 24(6) om att bekämpa människohandel i samarbete med tredjeländer, 42(2) om att hantera utmaningar vid de yttre gränserna och 43(1) om migranters säkerhet.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS