Nyheter| Drygt 4,1 miljoner kronor för att stärka nationella minoriteter

Regeringen stärker arbetet för de nationella minoriteternas rättigheter. Drygt 4,1 miljoner kronor omfördelas för att gå till språkstärkande insatser, ökad kunskapsspridning och till de riksorganisationer som företräder samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar i Sverige.

Vi måste fortsätta arbeta för att samers, judars, romers, sverigefinnars och tornedalingars rättigheter efterlevs, det är en fråga om mänskliga rättigheter. Därför är jag glad att vi idag stärker arbetet med att hålla minoritetsspråken vid liv, ser till att kunskap om de rättigheter som finns sprids och stärker de organisationer som företräder de nationella minoriteterna, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Medlen kommer fördelas mellan riksorganisationerna för de nationella minoriteterna, Institutet för språk- och folkminnen, Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm.

Riksorganisationer för de nationella minoriteterna får ytterligare stöd
För att de nationella minoriteterna ska ha goda möjligheter till inflytande och delaktighet i frågor som rör dem, spelar de riksorganisationer som företräder samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar en viktig roll. Därför har regeringen beslutat att ge ytterligare 1 750 000 kronor till dessa organisationer i år. Medlen fördelas lika mellan samtliga grupper.

Insatser för levande språk
En levande kultur förutsätter ett levande språk. Under lång tid har de nationella minoriteternas språk varit undanträngda och därmed hotade. Man har gått från att tala sitt språk till att tala svenska. För att människor ska använda sitt språk krävs inte bara att det finns rättigheter att få tala det, utan också att språket hålls levande. Institutet för språk och folkminnen får därför ytterligare två miljoner kronor för arbetet med språkrevitalisering.

De nationella minoriteternas rättigheter ska efterlevas
Efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter måste säkerställas. Därför får uppföljningsmyndigheterna Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm ytterligare resurser för att sprida kunskap till kommuner, regioner och myndigheter. Kunskap är en nyckelfaktor för att de nationella minoriteterna ska få tillgång till sina rättigheter. Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm får 430 000 kronor för detta arbete, avslutas meddelandet på regeringskansliets hemsida.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu