Nyheter| Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning

pixabay

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Syftet med uppdraget har varit att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. Utredningen överlämnar här sitt slutbetänkande Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning.

Institutet för språk och folkminnen kan bli central myndighet för samordningen. Utredningen anser att minoriteternas kunskap nyttjas inte i tillräcklig hög grad och de olika minoriteternas behov framgår inte.

Förhoppningen är nu att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska ges ett starkt stöd i sitt arbete och att regeringen ska få en tydlig bild av politikens utvecklingsmöjligheter. Med utredningens förslag vill vi åstadkomma den motor som politiken behöver. Mer aktiviteter och bättre underlag för beslut leder till mindre byråkrati och mer verkstad. Det är dags att lägga in en högre växel i minoritetspolitiken, skriver Ingrid Johansson Lind i Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning.

Minoritetspolitikens nuvarande tre delområden ska ersättas med
fyra delmål.

 1. Frihet från diskriminering och annan negativ särbehandling: personer som tillhör en nationell minoritet ska i alla sammanhang
  kunna ge uttryck för sin kulturella identitet utan rädsla för att
  utsättas för diskriminering, hatbrott och andra former av negativ
  särbehandling.
 2. Inflytande och delaktighet: de nationella minoriteterna ska ha
  förutsättningar och möjligheter att påverka det allmännas beslut
  i frågor som berör dem och att vara delaktiga på lika villkor som
  majoriteten i samhällslivet. Barn och unga som tillhör de nationella minoriteterna ska ha sådana möjligheter anpassade till sina förutsättningar.
 3. Kulturell identitet: personer som tillhör de nationella minoriteterna ska ha möjlighet att tillägna sig, använda och utveckla sitt minoritetsspråk, bevara, utveckla och ha tillgång till sitt kulturarv samt i övrigt tillägna sig och utveckla sin kulturella identitet.
 4. Levande minoritetsspråk: de nationella minoritetsspråken ska bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige.

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu