Nyheter| Nationella minoriteter. Delaktighet – inflytande – samråd

Skärmklipp av framsidan på skriften

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametingets lanserar en ny skrift om delaktighet, inflytande och samråd. I skriften står det om hur representanter för nationella minoriteter, myndighetsföreträdare och forskare ser på frågor om inflytande delaktighet och samråd.

Läs den här!

I förordet står det:

I Sverige är judar, romer, samer (även urfolk), sverigefinnar och tornedalingar erkända som nationella minoriteter. Erkända minoritetsspråk är jiddisch, finska, meänkieli, romani chib och samiska. I minoritetslagen fastslås att kommuner, regioner och statliga myndigheter är skyldiga att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna. Samråden ska ske genom en strukturerad dialog. Inflytande och samråd med barn och unga ska särskilt främjas. Inflytande och delaktighet är grundläggande principer som har sin grund i Europarådets minoritetskonventioner och andra internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Att stärka de nationella minoriteternas inflytande är en del av den svenska minoritetspolitiken. I den här broschyren kan du läsa om hur representanter för nationella minoriteter, myndighetsföreträdare och forskare ser på frågor om inflytande, delaktighet och samråd.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu