Regeringens budgetsatsningar mot antisemitism och för judiskt liv

piqsels

Arbetet mot antisemitism är högt prioriterat för regeringen. I den budget som presenterades den 20 september finns flera satsningar för att stärka och säkerställa det fortsatta arbetet. Bland annat tillförs Judiska museet, Forum för levande historia och Judiska centralrådet medel och statsbidragen till säkerhetshöjande åtgärder förstärks.

Källa: regeringen.se

Ökad kunskap och insatser mot yngre för att förebygga antisemitism

– Eftersom antisemitism och andra former av rasism kan gå i arv är det särskilt viktigt med insatser som riktar sig mot yngre generationer. I årets budget avsätter vi medel till hågkomstresor, för att fortsatt kunna möjliggöra för barn och unga att resa till Förintelsens minnesplatser. Vi avsätter också medel för att låta genomföra en stor attitydundersökning kring förekomsten av antisemitism på nätet för att bättre kunna förstå och motverka denna vedervärdiga form av hatideologi, säger Parisa Liljestrand, kulturminister.

För att motverka antisemitism behövs kunskap om dess utbredning och spridning. Genom att utöka, uppdatera och fördjupa kunskapen om antisemitismens förekomst i befolkningen, liksom dess spridning på nätet, skapas bättre förutsättningar att kunna förebygga antisemitism. Därför tillför regeringen Forum för levande historia medel för att genomföra en attitydundersökning för att öka kunskapen om förekomsten av antisemitism i Sverige, samt för att ta fram en kunskapsöversikt över hur antisemitism sprids på nätet.

Regeringen avsätter också medel för att genomföra utbildningsinsatser och hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Stödet till hågkomstresor möjliggör resor som bidrar till att elever och skolpersonal får fördjupad kunskap om Förintelsen och om Nazitysklands förbrytelser mot judar, romer och andra grupper. Hågkomstresor kan också ge förståelse för de mekanismer som ligger bakom antisemitism och andra former av rasism historiskt och idag.

Kunskapshöjande insatser kring den judiska minoritetens historia i Sverige

Det finns ett behov av kunskapshöjande insatser om den judiska minoritetens historia och det svensk-judiska kulturarvet. Regeringen beviljar därför medel till Stiftelsen Judiska museet i Stockholm för att genomföra satsningen ”Traces of Existence – spår av judiskt liv i Värmland”. Satsningen syftar till att synliggöra det svensk-judiska kulturarvet och avtäcka en bortglömd och okänd del av den judiska minoritetens historia i Sverige.

Regeringen tillför medel till arbetet mot rasism

– Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Rasism, annan främlingsfientlighet och diskriminering är skadliga både för de enskilda som utsätts och för samhället som helhet. De bidrar till polarisering och måste bekämpas med full kraft. Därför tillför vi nu mer medel för att motverka rasism och hatbrott, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.  

Arbetet mot rasism, annan främlingsfientlighet och diskriminering förstärks. I detta ingår arbetet mot antisemitism. Regeringen avser att tillföra arbetet 20 miljoner kronor för år 2024. Det innebär att cirka 48,5 miljoner kronor kommer att finnas tillgängligt för insatser nästa år.

Förstärkta statsbidrag till säkerhetshöjande åtgärder  

Den fråga som den judiska minoriteten själv har fört fram som den mest centrala rör säkerheten. I den budget som presenterades i september föreslår regeringen att statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället höjs med 30 miljoner kronor till 74 miljoner årligen. Bidraget är ett viktigt komplement till det arbete som bedrivs av Polismyndigheten för att upprätthålla säkerheten i samhället.

– I samtal med trossamfund i Sverige lyfter många att de utsätts för hot och hat. Särskilt judiska församlingar känner nu ökad oro för hot, våld eller attentat och uppmanar sina medlemmar att inte bära judiska symboler, vilket är mycket allvarligt. Staten har ett grundläggande ansvar för säkerheten för människor så att man tryggt kan utöva sin tro enskilt eller tillsammans med andra. Religionsfriheten och föreningsfriheten är centrala för den svenska demokratin, det är rättigheter som gäller alla och det är inte förhandlingsbart, säger socialminister Jakob Forssmed.

Ytterligare förstärkning till Judiska centralrådet

I oktober beslutade regeringen också om två ändringar vad gäller det stöd som ges till trossamfund. Ändringarna innebär bland annat en förstärkning av stödet till Judiska Centralrådet om 10 miljoner kronor för innevarande år, 2023. Detta stöd är utöver den tidigare aviserade förstärkningen på 30 miljoner kronor för säkerhetshöjande åtgärder som aviserades i regeringens budgetproposition. Samtidigt beslutade regeringen att ändra förordningen om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället så att de organisationer som har störst behov av stöd ska kunna få stöd. Konkret innebär detta att vid årsskiftet flyttas handläggningen av stödet från Kammarkollegiet till Myndigheten för stöd till trossamfund och att ett särskilt verksamhetsbidrag införs som syftar till att ge förutsättningar för ett långsiktigt säkerhetsbidrag.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS