Regeringskansliet söker deltagare till romsk referensgrupp

Foto Linda Lundqvist

Regeringskansliets samråd med romer ska bidra till att romer får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i arbetet med politiken för nationella minoriteter. Detta i enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Att ta tillvara romers kunskap, kompetens och erfarenheter är också centralt för att nå framgång i arbetet med att förverkliga minoritetspolitiken.

År 2012 beslutade regeringen om en strategi för romsk inkludering 2012–2032. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma möjligheter i livet som den som inte är rom. I strategin anges att romsk delaktighet och romskt inflytande genomgående ska säkerställas i arbetet. År 2013 bildade Regeringskansliet därför en romsk referensgrupp för arbetet med strategin med 20 romska deltagare. Referensgruppen förnyades 2016 samt 2019. Nu är det dags att besluta om nya deltagare i gruppen för arbetet 2022-2025.

Referensgruppens uppdrag

Deltagarna i referensgruppen ska genom sin kunskap, kompetens eller erfarenhet bidra till att utveckla regeringens strategi för romsk inkludering. Detta innebär bl.a. att:

  • identifiera behov som finns hos den romska gruppen
  • ge förslag på insatser eller bidra med synpunkter på förslag till insatser för den romska gruppen
  • utvärdera genomförda insatser för den romska gruppen, bl.a. utifrån Länsstyrelsen i Stockholms läns rapportering

Mer information om referensgruppens sammansättning och kriterier för urval finns i bifogat dokument. Vi vill gärna att både äldre/yngre, kvinnor/män och olika romska grupper ska vara representerade i referensgruppen, liksom representanter för organisationer, sakkunniga eller övriga berörda romer.

Känner du till någon som uppfyller de uppställda kriterierna och som kan vara intresserad av att delta i referensgruppen? Då vill vi gärnaha ditt förslag.

Vi behöver följande information:

  1. Namn på den person som föreslås delta
  2. Ungefärlig ålder på den som föreslås delta (ej nödvändigt)
  3. Motivering till varför personen är lämplig att delta (det räcker med några rader)
  4. Kontaktuppgifter till den person som föreslås delta (gärna e-post)

Kulturdepartementet behandlar både dina personuppgifter och personuppgifter för den som du nominerar enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Detta innebär bl.a. att både du och den du föreslår som deltagare i referensgruppen behöver meddela sitt samtycke till att vi behandlar personuppgifterna. Vi behandlar de uppgifter som anges i punkt 1-4 ovan. Personuppgifterna används bara för ändamålet att välja deltagare till en ny referensgrupp. Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig eller rätta någon uppgift ber vi dig mejla till ku.registrator@regeringskansliet.se.

Till dig som nominerar: Innan du skickar din nominering till Kulturdepartementet är det därför viktigt att personen som du nominerar skickar ett e-postmeddelande till (dig eller) departementet och anger ”Jag samtycker till personuppgiftsbehandling för referensgrupp”. När du sedan skickar in din nominering behöver även du samtycka och skriva samma sak i ditt meddelande.

Skicka informationen till ku.csm@regeringskansliet.se senast den 20 maj. Alla romer får föreslå max tre personer. Endast personer med romsk språk- och kulturkompetens får föreslå deltagare. Sprid gärna detta mejl till dina kontakter. Efter den 20 maj sammanställer Kulturdepartementet förslagen på deltagare utifrån de uppställda kriterierna. I juni fattar Regeringskansliet beslut om vilka som ska ingå i referensgruppen.

Mer information ges av Majlis Nilsson  per e-post majlis.nilsson@regeringskansliet.se eller telefon: 08-405 95 04

Majlis Nilsson
Departementssekreterare
Kulturdepartementet
Enheten för civila samället och nationella minoriteter
Tfn 08-405 95 04
Mobil 073-804 73 50
majlis.nilsson@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS