Reportage om Romsk inkludering: Malmö

kollage DIKKO

Magasin DIKKO har skickat ut lite frågor till alla kommuner som fått pengar för att jobba med Romsk inkludering. Vi vill se på vilka sätt kommunerna jobbar med den Romska inkluderingen, hur jobbet fortskrider och hur många Resande eller Romer som blivit anställda av kommunerna i den kommunen till följd av den Romska inkluderingen.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu

Alla kommuner har fått samma frågor och här kommer deras svar och HÄR hittar du kommunerna som beviljats statsbidrag för att främja Romsk inkludering samt en kort förklaring på vad ändamålet med Romsk inkludering är. Läs vilka frågor vi har ställt i Reportageserien om Romsk inkludering.

Den som svarar på frågorna för Malmös räkning är Mujo Halilovic, enhetschef på Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) tillhörande Malmö Stadsarkiv, kulturförvaltningen i Malmö stad

När vi ber Mujo berätta om verksamheten berättar han att:

– Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) är ett center som tillhör Stadsarkivet, kulturförvaltningen i Malmö stad. Centret bildades 2009 och blev år 2012 en permanent del av Malmö stad. RIKC har samordningsansvar för frågor som rör den nationella minoriteten romer i kommunen och arbetar på en individuell, strukturell och diskursiv nivå för att förverkliga nationell minoritetslagstiftning. RIKC bedriver medborgarkontor, samordnar arbetet med kommunens handlingsplan, samordnar Malmö stads romska råd, föreläser och fungerar som resurspersoner inom skola och socialtjänst.

Hur länge har ni jobbat med Romsk inkludering?

– RIKC har funnits sedan 2009 och således arbetat med romsk inkludering i nästan 15 år.

Vilka riktar den sig till, åldersgrupp, kön osv?

– Verksamheten arbetar 50/50 – dvs 50% av verksamheten riktar sig till romer och 50% till övriga samhället. Till RIKC vänder sig romer som är både män och kvinnor, i spridda åldrar. För att bekämpa antiziganism och förverkliga romer mänskliga rättigheter krävs insatser riktade till både romer och majoritetssamhället, både till individer och gentemot strukturer. Centrets verksamhet riktar sig alltså till romska individer i Malmö, majoritetssamhällets institutioner och enskilda inom majoritetssamhället. 

På vilket sätt/eller med vad arbetar ni inom den romska inkluderingen?

– RIKC arbetar utifrån individuell, strukturell och diskursiv nivå. Dessa konkretiseras genom olika arbetssätt och insatser som centret kallar för Malmömodellen.

Individuellt: På centret finns ett medborgarkontor där malmöbor kan få råd, hjälp och stöd på romani chib. RIKC:s samhällsvägledare behärskar flera varieteter av romani chib, engelska och andra europeiska språk. Anställda på centret fungerar också som resurspersoner i möten mellan romska individer/familjer och skola, socialtjänst eller andra myndigheter för att trygga möten. På dessa vis arbetar RIKC för att möta de individuella behov och frågor som romska Malmöbor som kommer till centret har.

Strukturellt: Centret har ett kommunövergripande uppdrag och arbetar således strukturellt på flera olika sätt, här följer ett par exempel:

Handlingsplanen för den nationella minoriteten romer i Malmö ska fungera som ett verktyg för att implementera nationell minoritetslagstiftning på kommunal nivå. Samtliga förvaltningar i staden ingår i handlingsplanen. Denna syftar till att höja kompetens och medvetandegöra nationell minoritetslagstiftning, romsksvensk/europeisk historia samt RIKC:s uppdrag och arbetssätt bland kommunens anställda men även att hitta konkreta insatser för att öka romsk delaktighet i samhället utifrån respektive förvaltnings område. 

Genom föreläsningar, workshoppar, APT-material och aktiviteter, lyfts frågor som berör den romska minoriteten.

Centret samordnar också Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer som är ett rådgivande organ som håller överläggningar om övergripande frågor som berör den romska minoriteten i staden. RIKC samordnar rådets årliga konferens samt rådets minnesstund på Förintelsens minnesdag den 27 januari varje år.

RIKC samverkar med aktörer så som myndigheter, funktioner inom staden och organisationer/föreningar. Länsstyrelsen Skåne, IRIS-skolan, Malmö mot Diskriminering och verksamheter inom Malmö stad är ett par exempel på instanser som RIKC möter och på olika sätt samverkar med.

RIKC genomför olika projekt och arrangemang. Till exempel samordnade RIKC arbetet med den romska minnesplatsen i Malmö år 2021. Under 2023 genomför RIKC en studie tillsammans med Malmö Universitet som berör romskt liv och antiziganism i Malmö.

Diskursivt: Det diskursiva arbetet handlar om att förändra hur vi talar om och med varandra för att på så sätt skapa ett större ”Vi” som är mer inkluderande. Detta sker genom föreläsningar, möten, samarbeten, projekt, intervjuer och studier. Sedan centret inrättades 2009 har RIKC samverkat med andra minoritetsgrupper såsom muslimska samfund, afrosvenska och HBTQIA+ organisationer. Under föreläsningar och workshoppar brukar det ges utrymme för diskussion där frågor som berör det diskursiva lyfts och diskuteras.

Hur många anställda finns det totalt i den Romska inkluderingen i er kommun?

– Under 2023 har centret åtta anställda varav två är anställda inom ramen för den studie som nu genomförs. Inom kommunens biblioteksverksamhet finns även tre romska läsambassader och uppbyggnad av ett romskt bibliotek pågår, för vilket Malmö stadsbibliotek ansvarar.   

Hur många av dessa identifierar sig som Resande eller Romer?

– Hälften av de anställda på RIKC identifierar sig som romer, det vill säga fyra personer.

Är det en merit i samband med anställning att tillhöra minoriteten romer?

– Det är meriterande (och för vissa tjänster en förutsättning) att ha romsk språklig- och interkulturell kompetens för att arbeta på RIKC.

Tycker du att fördelningen är bra?

– Utifrån att RIKC arbetar 50–50 och utgår från att arbetet med romers mänskliga rättigheter måste involvera såväl romer som icke-romer så anser vi att fördelningen är bra.

Vad är du nöjd med i er verksamhet?

– RIKC är ett av de första kommunala center i Europa som arbetar specifikt med romers mänskliga rättigheter. Centret har utvecklat flera metoder och modeller (Malmömodellen och att arbeta individuellt, strukturellt och diskursivt) för sitt arbete vilket kan ses som banbrytande i dessa frågor. Arbetet med romsk inkludering och romers mänskliga rättigheter sker således på flera olika nivåer och utgörs av olika arbetssätt och metoder för att förändra och förbättra situationen för Malmös romer och för att leva upp till Sveriges minoritetslagstiftning. Centret har och ska förhoppningsvis fortsätta inspirera andra som arbetar med frågor som berör romer och mänskliga rättigheter.

Vad skulle du vilja utveckla och förbättra?

– Efter att barnkonventionen blev svensk lag år 2020 trappades arbetet med barn och unga upp. Centret upprättade en del av sitt konferensrum till barn med leksakskök och barnböcker så att de kan underhålla sig medan deras föräldrar besöker medborgarkontoret. RIKC har också genom samarbete med Cirkus Syd och Brazil Jack sett till att romska barn i Malmö har fått ta del av Brazil Jacks cirkusföreställningar gratis vid två tillfällen. Dessa arbetssätt och samarbeten kommer centret att fortsätta med.

Den studie som RIKC genomför tillsammans med Malmö Universitet avseende romskt liv och antiziganism i Malmö kommer också bidra till utvecklingsområden. Studien kommer bl.a. innehålla rekommendationer för stadens fortsatta arbete.

Romsk inkludering handlar om delaktighet, vad gör er kommun för att skapa delaktigheten med resande och romer i er kommun er kommun nå det målet?

”Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. De då tjugoåriga romernas rättigheter bör tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som rättigheterna för tjugoåringarna i den övriga befolkningen”.

– Malmö stads romska råd är den instans där den romska minoriteten tillsammans med politiker diskuterar övergripande frågor som berör minoriteten. Utöver det kommer RIKC fr.o.m. 2023 hålla öppna samråd med individer som identifierar sig som romer, där även berörda tjänstepersoner kan bjudas in för att ta till sig eller svara på frågor från minoriteten. I rådet sitter representanter från föreningar i Malmö, samtliga romska föreningar i staden har möjlighet inför en ny mandatperiod att anmäla intresse för att delta. RIKC strävar också efter att sprida och delge information till stadens romer som kan vara av intresse och som berör frågor/områden på både lokal, nationell och internationell nivå. Det kan handla om lediga tjänster, utbildningar eller kommande arrangemang. Informationsspridningen sker genom mejlutskick och inlägg på RIKC:s Facebooksida men också genom samtal och möten med romer som besöker centret. Detta är också ett sätt att göra minoriteten delaktiga i och informerade om frågor som berör det romska.

Vi på magasin DIKKO tackar Mujo Halilovic för att han besvarat våra frågor och önskar Lycka till med det fortsatta uppdraget.

Reportageserie om Romsk inkludering: Mölndal

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS