#valet2022| Region Västerbotten vill nå ut med kunskap om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. 

Reportageserie om partier, regioner och kommuners minoritetspolitik

Region Västerbottens syfte och mål med de riktlinjer de har antagit är att vill tydligt strukturera de behov av åtgärder som finns i regionen. De vill också prioritera vad de statliga bidragen som regionen erhåller ska användas till. Mål och riktlinjer har i princip samma indelning som Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har vid sin årliga uppföljning.

Region Västerbotten har antagit mål och riktlinjer för det nationella minoritetsarbetet. Regionen arbetar med insatser utifrån de antagna mål och riktlinjerna, säger Ann-Sofi Grenholm.

Mål och riktlinjer nationella minoriteter 2020-2021

Bakgrund

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk antogs av riksdagen 2009 och trädde i kraft 1 januari 2010. Minoritetslagens struktur består av allmänna bestämmelser även kallat grundskydd samt av ett förstärkt skydd. Grundskyddet gäller i hela landet och omfattar samtliga fem nationella minoriteter dvs judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetslagen innehåller bestämmelser om förstärkt skydd för samiska, finska och meänkieli i de så kallade förvaltningsområdena. För mer information om lagens innehåll se SFS 2009:724, SFS 2009-1299.

Region Västerbotten är sedan tidigare förvaltningsområde för samiska och finska. Från och med 1 januari 2020 är Region Västerbotten förvaltningsområde också för meänkieli. Regionen erhåller statsbidrag årligen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i regionen med anledning av de rättigheter som enskilda har enlig lagen. Regionen ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga behov av åtgärder som finns i regionen. Region Västerbotten kartlägger behoven i sina samrådsgrupper med minoriteterna, och samråder med minoritetsgrupperna hur pengarna ska användas.

Minoritetslagen reviderades och från och med 1 januari 2019 har ett antal förstärkningar och några förtydningar gjorts. Kommuner och regioner ska efter revideringen anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Prioriterade områden

  • Att nå ut med kunskap om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
  • Underlätta för de nationella minoriteterna till delaktighet och inflytande
  • Främja de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, särskilt för barn och ungdomar

Region Västerbotten har årlig uppföljning, revidering kommer att ske vid behov.

Vi bjuder också in till samråd med de olika nationella minoritetsgrupperna.
Tyvärr blev samråden under våren och hösten 2020 framskjutna på grund av pandemin, vi hoppades att inom en snar framtid kunna ta upp samråd där vi skulle kunna träffas. Sedan har vi ställt om och håller även samråden digitala med tanke på att undvika smittorisk.

Vi skulle gärna se fler romska representanter på våra samråd, avslutar Ann-Sofi Grenholm

Den person som har svarat på våra frågor är Ann-Sofi Grenholm | Utredare/Nämndsekreterare Region Västerbotten, Annsofi.Grenholm@regionvasterbotten.se

Kent Wisti

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS