#valet2022| Vänsterpartiet anser att minoritetsfrågor går under mänskliga rättighetsfrågor

Pressbild av Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Och först ut är Vänsterpartiet.

Reportageserie om partier, regioner och kommuners minoritetspolitik

Vänsterpartiet har genom åren drivit politiska krav för att förbättra de nationella minoriteternas situation. De anser att det är mänskliga rättighetsfrågor. Vänsterpartiets riksdagsledamot i Konstitutionsutskottet med ansvar för minoritetsfrågorna heter Jessica Wetterling. Nooshi Dadgostar är Vänsterpartiets nya partiledare. Hon tog över efter Jonas Sjöstedt som haft uppdraget sedan 2012.

Vänsterpartiet var aktiva i arbetet med att ta fram det första förslaget från regeringen för en samlad politik för nationella minoriteter. Vi har därefter hela tiden arbetat för att få förbättringar eftersom det fortfarande finns problem.

Det är dock tydligt och klart att det behövs ytterligare åtgärder för att stärka samtliga nationella minoriteters inflytande och möjligheter att bevara och utveckla sina språk. Den romska minoriteten är särskilt utsatt för diskriminering, bland annat på arbets- och bostadsmarknaden. Samlande kulturella institutioner är också något som saknas för gruppen. Antiziganismen är utbredd i hela Europa, och arbete för romsk inkludering behövs och bedrivs inom hela EU, med ett mer eller mindre lyckosamt resultat, säger Anastasia von Born

I regeringens budget för 2021 finns ett särskilt anslag för den romska minoriteten, ett anslag på 1 ½ miljon. Det tycker Vänsterpartiet är alldeles för ynkligt med tanke på de stora behov som finns. Därför har Vänsterpartiet i en budgetmotion föreslagit att anslaget höjs och avsätter 12 miljoner för att kunna återuppta det stora arbete som pågick före 2019.

Samers rättigheter har stärkts de senaste decennierna, men de övergrepp och den diskriminering som svenska staten har utsatt samer för och som fortfarande pågår på många plan är ofta okänd för både beslutsfattare och allmänhet.

Internationella organ som FN och Europarådet, påtalar återkommande brister i hur Sverige respekterar samers rättigheter som urfolk och hur diskriminering påverkar samers situation.

Vänsterpartiet för en politik där skolan och arbetsmarknaden ska vara till för alla, där den som behöver bostad också ska kunna få tillgång till det. Vi vill att kunskapen ska stärkas och spridas om våra nationella minoriteter; att Sverige ska ratificera ILO 169 – konventionen om ursprungsfolk, säger Anastasia von Born

Här kan ni läsa Vänsterpartiets senaste motion som fokuserar på samernas livsvillkor:

Motion En modern samepolitik

Del av vår budgetmotion för 2021

I budgetmotionen för 2021 föreslår Vänsterpartiet ökade anslag till sametinget och till åtgärder för den nationella minoriteten romer jämfört med regeringens förslag:

Anslag 3:1 Sametinget

Vänsterpartiet föreslår en satsning på 10 miljoner kronor till Sametinget, samebyar och samiska organisationer i syfte att den kommande konsultationsordningen ska kunna uppfylla sitt syfte. De föreslår en satsning på 500 tkr för att genomföra en fullständig identifiering av allt samiskt skelettmaterial i samtliga statliga samlingar, en kartläggning av hur museer och institutioner tillskansat sig materialet samt en repatriering av de samiska kvarlevorna. Västerpartiet föreslår också en satsning på 1 miljon kronor för att kunna inrätta en stipendieordning i syfte att ge samiska studenter möjlighet att ansöka om stipendier för språkstudier i samiska.

Läs mer om förslagen i Vänsterpartiets motion 2020/21:V627 En modern samepolitik.
De föreslår en ökning av anslaget med totalt 11,5 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2021.

Anslag 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

Vänsterpartiet föreslår en satsning på 12 miljoner kronor för att det arbete som bedrevs fram till 2019, då anslaget väsentligt minskade av regeringen, ska kunna återupptas.
De föreslår en ökning av anslaget med 12 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2021.

Den person som har svarat på våra frågor är Anastasia von Born| Politisk sekreterare

Kent Wisti

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS