Ämnesansvarig i romska studier: ”Högskolans egen expertis på antiziganism underkänns av ledningen”

Foto Linda Lundqvist

UTTALANDE ANGÅENDE AV HUR KRITIKEN MOT HEDERSDOKTORNS ANTIZIGANISM HANTERAS AV SÖDERTÖRNS HÖGSKOLAS LEDNING

Som ämnesansvarig för romska studier vid Södertörns högskola vill jag förtydliga att alla anställda i ämnet uttryckligen motsatt oss utnämningen av Marushiakova till hedersdoktor. Vi menar också att högskolans avståndstagande från antiziganism rimmar illa med att man fortfarande försvarar en forskning och verksamhet vilka av expertis inom ämnet bedömts ha antiziganistisk inriktning.

Högskolans ledning har inte kunnat visa att de genomfört en kompetent granskning av de argument vi fört fram. Högskolans egen expertis på antiziganism underkänns av ledningen.  Som ämnesansvarig menar jag därför att Marushiakovas arbete och vår kritik bör värderas av oberoende expertis inom antiziganismforskning.

Som ämnesansvarig menar jag också att Högskolan bör ta avstånd från den smutskastning av Högskolan och dess personal samt den romska tidningen DIKKO som publicerats av hedersdoktorn via sociala medier och som tvingat mig och ytterligare personal att deaktivera våra facebooksidor.

Jag vill betona att romska studier vid Södertörns högskola verkar inom ett forskningsfält som är raka motsatsen till det hedersdoktorn står för.

Jan Selling, Docent i historia och lektor i romska studier
Ämnessamordnare för romska studier vid Södertörns högskola

Hedersdoktor på Södertörns högskola bedriver antiziganistisk forskning

Södertörns högskolas klargörande om valet av hedersdoktor


STATEMENT REGARDING HOW THE CRITICISM OF THE HONORARY DOCTOR’S ANTIZIGANISM IS HANDLED BY THE MANAGEMENT GROUP AT SÖDERTÖRN UNIVERSITY

As Head of Department for Romani studies at Södertörn University I would like to clarify that all employees in our Department explicitly opposed the appointment of Marushiakova as honorary doctor. We are also of the opinion that the rector’s claim that the University distance itself from antigypsyism is incompatible with the fact that it still defends research and activities which, by expertise in the subject, have been judged to have an antigypsyist focus.

The university’s management has not been able to show that they have carried out a competent review of the arguments we have put forward. The university’s own expertise in antigypsyism is rejected by the management. As Head of Department, I am of the opinion that Marushiakova’s work and our critique should be reviewed by independent expertise in antigypsyism-research.

As Head of Department, I also believe that the University should distance itself from the defamation of the University, its staff and the Roma newspaper DIKKO, which is publisched by the honorary doctor via social media and which has forced me and other staff to deactivate our Facebook accounts.

I want to emphasize that Romani studies at Södertörn University operates in a field of research that is the exact opposite of what the honorary doctor stands for.

Jan Selling, Associate Professor of History and Senior Lecturer in Roma Studies
Head of Department in Romani Studies at Södertörn University

REPORTAGE

Honorary doctor at the University of Södertörn conducts anti-ziganist research

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS