Diskriminering när skola nekar koshermat

BIld av congerdesign från Pixabay

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har gjort bedömningen att en skola i Stockholmsområdet diskriminerat en elev genom att ha nekat eleven koshermat. DO begär därför att skolan ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

Källa: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Föräldrarna till en elev som håller kosher, de judiska matreglerna, anmälde behovet innan eleven började på skolan hösten 2020. Skolan undersökte möjligheterna att erbjuda koshermat, men bedömde att kostnaden skulle bli för hög.

Skolan har förklarat att de erbjuder vegetarisk mat till elever som av religiösa skäl inte kan äta den ordinarie skolmaten. Eftersom den vegetariska maten som erbjuds eleven inte hanteras på ett sätt som är kosher kan eleven inte äta den. Eleven har därför behövt ta med egen mat hemifrån trots att skollagen säger att elever ska erbjudas närings­riktiga skolmåltider utan kostnad.

DO har efter utredning gjort bedömningen att skolans förfaringssätt, att som alternativ till den ordinarie skolmaten enbart erbjuda vegetarisk mat som inte tillagats enligt kosherreglerna, särskilt missgynnar praktiserande judar som håller kosher. DO:s sammantagna bedömning är att den kostnadsökning det skulle innebära för den aktuella skolan att erbjuda eleven koshermat inte är så hög att det kan anses vara motiverat att inte erbjuda eleven sådan mat.

– Eftersom det råder skolplikt och då skolmåltiderna är en del av utbildningen är det viktigt att alla elever, oavsett religion, ges möjlighet att delta på lika villkor även i denna del. Men det här är en komplex fråga som jag gärna skulle se prövas i domstol, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Skolan har fått del av DO:s utkast till stämningsansökan och har till den 15 januari på sig att ta ställning till DO:s krav. Därefter kan en ansökan om stämning komma att lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Fakta:

De judiska kosherreglerna kallas kashrut eller kosher. Ordet kosher kan översättas till ”tillåtet” eller ”anpassat”. Kashrut är det hebreiska ordet för de judiska matreglerna. Kosherreglerna har sin grund i de fem moseböckerna (Toran) och anses komma direkt från gud.

Genom att hantera tillåtna livsmedel i enlighet med kashrutreglerna blir maten tillåten (dvs. kosher). Reglerna omfattar såväl vilka livsmedel som är tillåtna att äta samt hur dessa hanteras, exempelvis under tillagningen. Till exempel får husgeråd som används för tillagning av mat som inte är kosher inte användas för tillagning av kosher mat.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS