En Myndighet för Romska frågor behövs för att utrota krisi

Foto Linda Lundqvist

I skuggan av den tragedi som inträffat i Göteborg måste man ändå fundera framåt. Vad kan göras för att det som hände i Göteborg inte händer igen? För det får aldrig mer hända.

Mamma misstänks ha dödats av sina söner

Kostnaden på det mänskliga planet är för hög, och alla är förlorare i det spel som sker i det fördolda.

Det måste nog till många saker för att det ska ske en förändring. Och det kommer inte vara enkelt. Men det är inte ett alternativ att inte göra något. Det som händer nu lägger en skugga över hela minoriteten Romer. Kostnaden på det mänskliga planet är för hög, och alla är förlorare i det spel som sker bakom kulisserna.

Minoriteten Romer är ingen homogen grupp utan en ganska spretig minoritet. Minoriteten Romer har fem grupper: Resandefolket, svenska Romer, finska Romer, utomnordiska Romer och nyanlända Romer. Det finns många likheter i gruppernas språk och kulturer men också många olikheter. Det skulle behövas en självklar samlingspunkt för att Resande/Romer ska kunna känna en större tillhörighet med varandra och kanske även inom den egna gruppen. En instans som kan öka förståelsen och kunskapen kring minoriteten Romer och samtidigt vara ett forum där vi kan diskutera våra frågor och det som är viktigt för oss.

Regeringen måste sluta förhala beslutet om en Romsk myndighet och sätta planerna i verket. Det behövs alternativ till de hemmasnickrade domstolarna som finns idag. Vi behöver en plattform för att prata om våra frågor. Och nu måste det faktiskt hända något. Konsekvenserna av att ingenting göra, är att låta en gammal tradition leva kvar bland delar av den Romska minoriteten. En tradition som inte har sin plats i ett modernt samhälle. Det behövs ett bättre alternativ.

Kommissionen mot Antiziganism kom fram till att det behövdes en Myndighet för Romska frågor

Utifrån det uppdrag som Kommissionen mot Antiziganism fick kom den fram till och avslutade sin verksamhet med att lämna in sitt slutbetänkande till regeringen 2016 där man rekommenderade en Myndighet för Romska frågor. Efter det upplöstes Kommissionen mot antiziganism och därmed försvann också den samlade kraft som fanns kring antiziganism och minoriteten Romer. Med andra ord fanns det ingen som såg till minoritetens intressen längre och ingen som tillvaratog minoriteten Romers frågor.

Kraftsamling mot antiziganism en demokratisk fråga

Att följa rekommendationen som kommissionen mot Antiziganism kom fram till handlar om trovärdighet. En trovärdighet som är viktig inom den Romska gemenskapen som blivit sviken av samhället och staten många gånger om genom åren.

Vi måste börja ge människor som utsätts för kris/krísi ett alternativ.

Det här är en viktig fråga för hela minoriteten Romer och vi måste börja ge människor som utsätts för kris/krísi ett alternativ. Denna gamla tradition lever kvar för att det finns grupper som söker vad som är rätt och fel och sen finns det de som tjänar på det också. Det är som vilket nätverk som helst med en hierarki av de som leder och står över de andra som står under och ska utföra.

Tystnadskulturer börjar när den starkes betydelse går före den svages rätt

Kris/krísi betyder domstol eller lag på romani och är en gammal tradition som fyllde en funktion när Romer stod utanför samhället. Det var ett sätt att lösa konflikter Romer emellan. Dessa så kallade domstolar kom till då Romer inte accepterades av majoritetssamhället. De upprätthöll lag och ordning samt skipade rättvisa och de fyllde en funktion. Domarna är ofta äldre män, även om det funnits kvinnor, det är de med störst respekt som får uppdraget, eller så går det i arv. Vid en romani kris/krísi samlas man tillsammans med de anklagade och offren. De båda parterna kallas in och får redogöra för sina handlingar. Efter det överlägger domarna innan de beslutar om straff.

Vi måste skapa en utväg ur ett destruktivt system.

Regeringen måste väl ändå se behovet av att skapa en plattform för de Romska frågorna. Vi måste skapa en utväg ur ett destruktivt system.

Den nya myndigheten ska enligt det förslag som ligger driva verksamheten i nära kontakt med minoriteten Romer, säkerställa en lokal förankring av verksamheten och att verksamheten når en lämplig geografisk spridning.

Myndigheten för romska frågor ska 

  • initiera, främja och stödja åtgärder för att öka minoriteten Romers egenmakt och inflytande, vari det ligger ett särskilt ansvar att stärka kvinnors samt barns och ungas egenmakt och inflytande,
  • bidra till den fortsatta utvecklingen av det romska civilsamhället genom att genomföra olika insatser,
  • återkommande anordna en landsomfattande sammankomst där minoriteten Romers organisationer, aktivister och andra sakkunniga från och företrädare för minoriteten kan mötas och diskutera för minoriteten viktiga frågor,
  • synliggöra, samla och sprida kunskap samt verka för att metoder utvecklas för att motverka den antiziganism och diskriminering som minoriteten Romer utsätts för och den påverkan som historisk rasism och diskriminering för med sig,
  • samla och medverka till att levandegöra och sprida kunskap om minoriteten Romers kultur, språk och historia samt skapa en kunskapsbank över minoriteten Romers kultur, språk och historia, samt
  • främja högtidlighållande av centrala högtidsdagar för minoriteten Romer.

Utredningens uppdrag

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur ett nationellt center för romska frågor kan inrättas. I uppdraget har ingått att föreslå vilka specifika uppgifter centret ska ha, med tydliga avgränsningar mot andra berörda myndigheters verksamhet, samt utreda hur romskt deltagande och inflytande i förhållande till centrets uppgifter kan säkerställas. Det har även ingått att undersöka om centret kan inrättas inom ramen för befintlig myndighetsstruktur. Enligt uppdragsbeskrivningen ska utredningen särskilt beakta förslagen (SOU 2016:44) som lämnats av Kommissionen mot antiziganism.

Det som hände i Malmö skulle inte hända i Helsingborg, romani kris/krísi
Romani kris/krísi ett system som aldrig hade funnits utan en tillåtande miljö
DIKKO frågade resande/romer vad de tycker om romani kris/krísi
Romani kris/krísi en gammal tradition som nu ifrågasätts
Läs fler artiklar om kris/krisi HÄR

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS