Nyheter| Utredningen om ett Förintelsemuseum lämnas till regeringen

pixabay

I juli 2019 tillsatte regeringen utredningen Ett museum om Förintelsen med syfte att lämna förslag om hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas. Nu är utredningen klar och onsdagen 15 april lämnade utredningen sitt betänkande till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Varför osynliggörs den romska Förintelsen?

Förintelsen och brotten mot mänskligheten under andra världskriget får aldrig falla i glömska. Därför ska ett nytt museum om Förintelsen inrättas i Sverige. Snart finns inga överlevande kvar som kan sprida vittnesmål om de fasansfulla brotten. Det är vår skyldighet som samhälle att föra deras berättelser vidare till kommande generationer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Förintelsen, resande/romska röster måste få höras

Nu kommer utredningsförslagen att remitteras så snabbt som möjligt, så att alla berörda parter ska få möjlighet att lämna sina synpunkter innan regeringen tar ställning till förslagen, säger Amanda Lind.

Utredningens huvudförslag är att museet inrättas i form av en ny, fristående myndighet med en styrelse. Som alternativ bedömer utredningen att museet kan inrättas inom en befintlig museimyndighet, exempelvis Sveriges försvarshistoriska museer eller Statens historiska museer, eller inom Forum för levande historia, givet att den myndigheten omorganiseras och ges ett uppdrag i enlighet med utredningens förslag. Utredningen föreslår därtill att en ny museibyggnad uppförs.

Intervju med utbildningsminister Anna Ekström (S)

Enligt utredningens förslag ska museets inriktning vara att utveckla och förmedla kunskap och forskning om Förintelsen som historiskt skeende och att lyfta fram berättelser från överlevande med anknytning till Sverige. Utredningen menar att Förintelsen bör behandlas i en bred historisk kontext och att olika grupper som föll offer för nazismen ska uppmärksammas. Samtidigt menar utredningen att Sveriges agerande i relation till Förintelsen och Nazityskland bör belysas på ett fördjupat och problematiserande sätt.

Vidare föreslår utredningen att museet tillsammans med ett eller flera lärosäten gemensamt finansierar en forskningsmiljö och inrättandet av en professur.

Regeringen kommer nu att remittera betänkandet, avslutas pressmeddelandet.

Sveriges museum om Förintelsen, SOU 2020:21 (pdf 1 MB)

Holocaust Remembrance and Representation – Documentation from a Research Conference, SOU 2020:21 (pdf 2 MB)

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu